CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ TẬP ĐOÀN

Ngày 16/12/1991, Ban Thư ký (nay là Đoàn Chủ tịch) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký Quyết định 932/QĐ-TLĐ về việc Thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) được thành lập năm 2009, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TẬP ĐOÀN

Ngày 15/12/2009, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký Quyết định 480/QĐ-CCB về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

BAN LIÊN LẠC HƯU TRÍ TẬP ĐOÀN

Ngày 21/8/2008, Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn được thành lập, Tính đến tháng 10/2016, tổng số thành viên liên lạc hưu trí đang sinh hoạt ở các đơn vị trong Tập đoàn là 5.917 người.

HỘI DOANH NHÂN TRẺ DẦU KHÍ

Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí là Chi hội Trực thuộc Trung ương Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, được thành lập ngày 12/9/2007 với tên gọi đầy đủ là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC DẦU KHÍ

Câu lạc bộ giám đốc Dầu khí Việt Nam được thành lập căn cứ theo Quyết định số 1053/QĐ-BNV, ngày 13/7/2009 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Dầu khí Việt Nam và thực hiện Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ Hội Dầu khí về thành lập CLB giám đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí là Hội viên tập thể Hội Dầu khí Việt Nam.

​​​​​​​​​​​​​​​​