ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Trải qua hơn nửa thế kỷ, PVN đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. PVN đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, vững vàng, được đào tạo cơ bản, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phát triển, hội nhập hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành một yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong những năm qua, PVN đã thực hiện 3 giải pháp đột phá: Đột phá về khoa học công nghệ, đột phá về cơ chế quản lý, đột phá về phát triển nguồn nhân lực, trong đó lấy đột phá phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, PVN đã triển khai chiến lược đào tạo cụ thể trong giai đoạn 2016-2020. Các giải pháp chủ yếu là tăng cường đào tạo chuyên sâu ngắn hạn và dài hạn (trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) với nhiều hình thức khác nhau; chú trọng đào tạo chuyên gia ở các lĩnh vực chuyên môn; tập trung đào tạo thạc sĩ chuyên sâu ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, đào tạo tiến sĩ ở các đơn vị nghiên cứu khoa học…

Ngày 19/08/2009, tại Quyết định số 2496/QĐ-DKVN, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược đào tạo và Phát triển Nhân lực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2025”.

Theo Chiến lược trên, “PVN sẽ tạo điều kiện tối đa cho mọi người lao động được học tập dưới mọi hình thức và cống hiến tối đa năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của Ngành dầu khí”. Trong các thập kỷ tới, dầu mỏ vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu và hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đảng và Chính phủ luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Ngành dầu khí phát triển.  PVN xác định đây là giai đoạn có nhiều cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên Ngành dầu khí vươn lên để tự khẳng định mình và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một lựa chọn để tạo ra bước đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành.

Mục tiêu chiến lược của công tác đào tạo và phát triển nhân lực PVN đã phê duyệt Chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2025 nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học-công nghệ và công nhân kỹ thuật dầu khí Việt Nam đồng bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ, nghiệp vụ quản lý và điều hành ngang tầm quốc tế, để tự điều hành các hoạt động dầu khí trong nước và nước ngoài với hiệu quả kinh tế cao.

PVN tích cực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với việc xây dựng chương trình đào tạo chi tiết chuyên sâu, chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, tìm kiếm thăm dò, khai thác… trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị thành viên như Viện Dầu khí, Trường đại học Dầu khí, Trường cao đẳng Nghề Dầu khí… PVN cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ để sẵn sàng tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, dài hạn.

Các quan điểm cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nhân lực:

 • Quản trị trí thức và quản trị nhân tài là trọng tâm và định hướng phát triển chiến lược của công tác đào tạo phát triển nhân lực. 
 • Công tác đào tạo và phát triển nhân lực phải đi trước một bước theo phương châm đồng bộ, có hệ thống, theo chuẩn mực quốc tế.
 • Phát huy các nguồn lực trong Tập đoàn để đẩy mạnh và phát triển công tác đào tạo, với một chiến lược hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài hợp lý, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài.
 • Xây dựng mỗi đơn vị thành viên của Tập đoàn thành một tổ chức học tập, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được học tập, phát triển và phát huy khả năng sáng tạo tiềm ẩn của mình, cống hiến cho sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn.Đẩy mạnh công tác phân cấp, tăng cường xã hội hóa trong công tác đào tạo – phát triển nhân lực.

Các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

 • Tổ chức các chương trình đào tạo chuẩn cho cán bộ theo từng lĩnh vực, chuyên ngành.
 • Xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo của PVN.
 • Đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển hệ thống quản trị nhân lực hiệu quả, khoa học hiện đại.
 • Đẩy mạnh công tác định hướng phát triển nghề nghiệp cho cán bộ trên cơ sở năng lực, mục tiêu của cá nhân và tổ chức.
 • Tăng cường hợp tác với các nhà thầu Dầu khí, liên doanh với nước ngoài trong công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực. 
 • Bố trí và tổ chức sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có.
 • Tăng cường công tác đào tạo nội bộ .
 • Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực .
 • Ban hành các chế độ, chính sách phù hợp đối với người lao động Dầu khí như chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên đào tạo, tiền lương và phúc lợi…
 • Đổi mới công tác đào tạo sinh viên, cán bộ ở nước ngoài thông qua thực hiện xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho công tác đào tạo sinh viên, cán bộ ở nước ngoài.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​