Công bố thông tin

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam
Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ - PVN 06 tháng đầu năm 2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ - PVN 06 tháng đầu năm 2022
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ - PVN 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2020
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2017-2019)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​