THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) đã được các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) quan tâm tổ chức thực hiện với những nội dung phong phú, tạo động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển bền vững.

Đối với một ngành kinh tế kĩ thuật đặc thù như dầu khí, công tác thi đua khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là động lực để người lao động dầu khí phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem tới hiệu quả lớn về kinh tế cho các đơn vị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). 

Xác định vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong suốt hơn 50 năm xây dựng và phát triển ngành dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn đã yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải luôn đổi mới, thiết thực. Đây chính là kim chỉ nam cho công tác thi đua khen thưởng của PVN và các đơn vị trực thuộc.

Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng PVN đã gắn liền với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong quần chúng lao động để biểu dương kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn cũng như các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; đề xuất, tham mưu lãnh đạo Tập đoàn và Lãnh đạo đơn vị khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trong thời gian qua, với nhiều hình thức khác nhau như: bằng văn bản, qua bảng tin, trang tin tức trực tuyến (website), Tập đoàn luôn đề cao việc tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống của những người đi tìm lửa, qua đó đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Chính vì vậy, người lao động cũng như cán bộ lãnh đạo Tập đoàn đã thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên khí thế thi đua trong lao động sản xuất, gắn kết các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

          Đặc biệt, Tập đoàn đã cụ thể hóa bằng cách “gắn trách nhiệm” của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Có thể nói, các phong trào thi đua trong thời gian qua của Tập đoàn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc nên nội dung, phương pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn luôn bám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời ra Nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác TĐKT sâu rộng và có hiệu quả hơn.

Có thể điểm lại một số phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng nổi bật của PVN trong 5 năm qua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”….Trong đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn thực hiện các chương trình ASXH tới từng địa phương, tổ chức, cá nhân trong cả nước với tổng kinh phí giai đoạn 2014-2018 vào khoảng hơn 2 ngàn tỷ đồng.

Nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua của Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn cũng đã phát động các phong trào thi đua như phong trào thi đua “sáng kiến sáng chế cải tiến kỹ thuật”, “dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm” của PVEP; “PVCFC Eureka-sáng tạo là không giới hạn” của Công ty phân bón dầu khí Cà Mau; “lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; “thi đua toàn diện”, “Thanh niên PVOil xung kích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Tổng công ty dầu Việt Nam -CTCP; “Hiến kế-Thân thiện-An toàn-Hiệu quả”, “Kỷ cương-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Hành động” của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP.

Đặc biệt, phong trào sáng kiến sáng chế và hỗ trợ người lao động dầu khí đượccông đối với sáng kiến cấp Bộ, cấp ngành để làm tiêu chuẩn xét thưởng cấp nhà nước. Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng KHKT trong sản xuất kinh doanh. Kết quả sau 05 năm (2014-2018) đã có hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được đơn vị đề nghị Tập đoàn xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỷ đồng.

          Có một vấn đề đáng lưu ý ở đây là tính đặc thù của ngành dầu khí. Bởi vậy mỗi sáng kiến, sáng chế ở mỗi lĩnh vực là khác nhau, có những giải pháp, sáng kiến chỉ có thể chỉ áp dụng hiệu quả tại đơn vị (tính đặc thù), tuy nhiên, hiệu quả kinh tế đem lại là rất lớn có thể lên đến hàng trăm triệu USD/năm. Chính vì thế việc công nhận phạm vi, ảnh hưởng của sáng kiến ấy ở cấp Bộ là rất khó. Hơn thế nữa các sáng kiến, sáng chế cũng là bí mật kinh doanh của đơn vị, vì vậy cũng không thể phổ biến rộng rãi. Vì vậy, việc áp dụng các giải pháp, sáng kiến để trình khen cấp nhà nước cần phải xem xét quy định cho phù hợp.

Về công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến tiến: Lãnh đạo các cấp đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh… nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập đoàn và các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn những điển hình, mô hình tiêu biểu, toàn diện để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Cụ thể trong những năm qua, tại Hội nghị tổng kết, Tập đoàn đã vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như: tiêu biểu trong công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa, tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí, tiêu biểu về Hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tiêu biểu trong công tác xử lý các dự án khó khăn, thua lỗ.

Với mục tiêu liên tục làm mới công tác thi đua khen thưởng, đề ra các nhiệm vụ cụ thể cùng giải pháp đẩy mạnh các phong trào sáng tạo, phát huy truyền thống vượt khó của người dầu khí, Hội đồng Thi đua khen thưởng PVN đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như gắn công tác xây dựng và phát triển cơ sở Đảng với phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả ngay từ cơ sở trong công tác khen thưởng;  Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền các phong trào thi đua và điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.

Thi đua chính là gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia các phong trào thi đua của tổ chức đảng, đảng viên với việc đánh giá, phân loại, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Quy định rõ không đánh giá, phân loại, xếp loại tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đối với các tổ chức đảng chưa chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng. Không đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với người đứng đầu cấp ủy nếu tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo làm tốt công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời tập trung đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả ngay từ cơ sở trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, người lao động tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới để có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời.

Phổ biến và thực hiện nghiêm quy định về khen thưởng trong phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Trung ương Đảng. Các quy định về công tác thi đua, khen thưởng phải nêu rõ trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua, khen thưởng để phù hợp với yêu cầu thực tế.

Có thể thấy rằng, PVN đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đưa công tác này vào thực chất, hiệu quả toàn diện.Đặc biệt trong thi đua khen thưởng gắn với việc nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo, chia sẻ khó khăn giữa các đơn vị thành viên, động viên nhau vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước giao cho, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​