BAN LIÊN LẠC HƯU TRÍ DẦU KHÍ TẬP ĐOÀN

Ngày 21/8/2008, Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn được thành lập, Tính đến tháng 10/2016, tổng số thành viên liên lạc hưu trí đang sinh hoạt ở các đơn vị trong Tập đoàn là 5.917 người.

Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn là tổ chức tập hợp các cán bộ hưu trí dầu khí tự nguyện tham gia hoạt động của Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn, đoàn kết, động viên nhau giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng và phát huy truyền thống của Ngành Dầu khí; vận động các cán bộ hưu trí dầu khí thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.

Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn thực hiện vai trò “đầu mối” quản lý, điều hành hoạt động chung của các Ban liên lạc hưu trí; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các Đơn vị thành viên trong việc chăm lo và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ hưu trí dầu khí, thể hiện đúng tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của văn hóa Ngành Dầu khí Việt Nam; tạo điều kiện để cán bộ hưu trí dầu khí chia sẻ, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống với tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để cán bộ hưu trí dầu khí có cơ hội được tiếp tục được đóng góp ý kiến đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các Đơn vị thành viên, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.

Trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, Ban liên lạc hưu trí Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa đội ngũ cán bộ hưu trí với lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí. Các kiến nghị, đóng góp của Ban liên lạc luôn được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, giải quyết thấu đáo. Đồng thời, Tập đoàn kêu gọi cán bộ hưu trí hiến kế cho lãnh đạo Tập đoàn thông qua các Ban liên lạc hưu trí để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Và mong lãnh đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiến độ tái cơ cấu công tác tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc hưu trí theo chủ trương của Tập đoàn để đảm bảo chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cán bộ hưu trí của ngành.

​​​​​​​​​​​​​​​​