AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH DẦU KHÍ

Tập đoàn cũng đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn và bảo vệ môi trường. Song song với việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường tại tất cả các dự án, Petrovietnam đã nỗ lực triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường, hệ thống dự báo, quản trị rủi ro, hệ thống ứng cứu các tình huống khẩn cấp trong toàn Tập đoàn và thực hiện kiểm tra giám sát theo các chuẩn mực cao nhất trên thế giới. Petrovietnam tiếp tục xây dựng hình ảnh một tập đoàn kinh tế thân thiện môi trường, phát triển bền vững với những dự án và hoạt động tiết kiệm và sản xuất năng lượng sạch.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​