CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC DẦU KHÍ

Câu lạc bộ giám đốc Dầu khí Việt Nam được thành lập căn cứ theo Quyết định số 1053/QĐ-BNV, ngày 13/7/2009 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Dầu khí Việt Nam và thực hiện Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ Hội Dầu khí về thành lập CLB giám đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí là Hội viên tập thể Hội Dầu khí Việt Nam.

CLB giám đốc Dầu khí được Hội Dầu khí Việt Nam ủy quyền định kỳ tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thông tin kinh tế, hỗ trợ nhau về nghiệp vụ, giúp nhau tìm đối tác kinh doanh, hợp tác, liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp là Hội viên tập thể Hội Dầu khí Việt Nam.

CLB giám đốc Dầu khí có nhiệm vụ tập hợp và gắn kết các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực dầu khí; đẩy mạnh hợp tác và tương trợ trong sản xuất kinh doanh, động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và uy tín doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh để đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, của ngành Dầu khí.

CLB còn là nơi để đưa ra ý kiến, tranh luận, hiến kế để tháo gỡ những khó khăn trong Tập đoàn, là nơi tập trung các Tổng giám đốc để đưa ra những ý kiến góp phần hoàn thiện công tác điều hành trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

Phạm vi quyền hạn của CLB giám đốc Dầu khí là tổ chức các hoạt động của CLB như hội thảo trao đổi kinh nghiệm, họp CLB thường kỳ, tổ chức các cuộc khảo sát cho các hội viên, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, CLB giám đốc Dầu khí có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho các Hội viên tham gia sinh hoạt, tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Dầu khí trong hoạt động của CLB. Hoạt động theo đúng quy chế của CLB và quy định của pháp luật.

Đối với Hội viên, được tham gia các hoạt động của CLB, được trao đổi, học tập các kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh với những doanh nghiệp điển hình... được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong tổ chức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm được CLB giúp đỡ bảo vệ trong các công trình nghiên cứu phát minh sáng kiến.

Ngoài ra, hội viên còn được thảo luận biểu quyết, chất vấn mọi công việc của CLB. Được đề cử, ứng cử vào ban lãnh đạo CLB và các tiểu ban, bộ phận chức năng khác của CLB.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​