Báo cáo hoạt động

Năm Báo cáo
2024 
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2023  
 

 

 

 

 
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2022


 
 
 

 

 
 

 
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2021
 

 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2020
 
 
 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2019 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2018   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 
2017

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Chỉ tiêu Kinh tế Xã hội

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Chỉ tiêu kế hoạch Tài chính

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

2016

Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2016

 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

 Dự kiến kế hoạch SXKD và Đầu tư Phát triển 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2015

 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015

 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​