Dự án Nhà máy điện Cà Mau 1&2

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Đơn vị quản lý vận hành: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
 • Địa điểm xây dựng: Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
 • Công suất: 1.500 MW (2x750 MW).
 • Cấu hình: 2-2-1
 • Tổng mức đầu tư phê duyệt trong FS:
  • Dự án Nhà máy điện Cà Mau 1: 5.772,6 tỷ đồng.
  • Dự án Nhà máy điện Cà Mau 2: 6.825,91 tỷ đồng.
 • Sản lượng điện hàng năm: khoảng 7,5 tỷ kWh.
 • Tổng thầu EPC: LILAMA
 • Nhà thầu cung cấp thiết bị chính: Siemens
 • Mốc xây dựng chính:
  • Dự án Nhà máy điện Cà Mau 1: Khởi công năm 2005, vận hành thương mại năm 2008.
  • Dự án Nhà máy điện Cà Mau 2: Khởi công năm 2006, vận hành thương mại năm 2008.

Các nhà máy điện khác

​​​​​​​​​​​​​​​​