ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí giữ vững vai trò là tập đoàn kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp quan trọng trong việc cân đối nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng của đất nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trong bối cảnh lĩnh vực dầu khí toàn cầu đang ở giai đoạn khủng hoảng nặng nề do giá dầu suy giảm kéo dài, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt giá dầu ở mức thấp đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn; đặt ra khó khăn, thách thức rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và mục tiêu phát triển của Tập đoàn, nhất là hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động dịch vụ, kỹ thuật dầu khí liên quan.

Trong tình hình đó, Đảng bộ Tập đoàn đã luôn nỗ lực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phối hợp xử lý các công việc hiệu quả, thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý, điều hành, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Hiện nay, các đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn hầu hết đều giữ trọng trách tại các bộ phận quản lý điều hành, các ban chuyên môn của Tập đoàn, vì vậy hoạt động của Đảng bộ có vai trò dẫn dắt quan trọng đối với toàn ngành.

Đảng bộ Tập đoàn cũng đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thấu hiểu tình hình, sẵn sàng đối diện và nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo điều hành hiệu quả, góp phần đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD.

Dưới sự dẫn dắt của Đảng bộ Tập đoàn, các tổ chức Đảng trong Tập đoàn đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng chương trình công tác đã đề ra, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh dầu khí, toàn Đảng bộ đã vượt qua khó khăn, tiếp tục lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành các kế hoạch đã đề ra. Điều đó đã khẳng định sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ, sự đoàn kết, quyết tâm của những người lao động Dầu khí.

Hệ thống tổ chức của Đảng bộ Tập đoàn luôn được kiện toàn kịp thời; các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền; luôn chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy hoạt động với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn.

​​​​​​​​​​​​​​​​