Ước tính chi phí thu dọn mỏ: Tổng quan và liên hệ thực tiễn phục vụ định hướng quản lý
Phùng Mai Hương, Trần Văn Ban, Phạm Đăng Quân. - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Email: huongpm@pvep.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.04-05.

Tóm tắt.

Trong thập kỷ tới, ngành dầu khí Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn công tác thu dọn mỏ được tiến hành từng bước cùng với công tác thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Bài viết giới thiệu thông tin khái quát liên quan đến ước tính chi phí thu dọn mỏ tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó góp phần xác định các loại chi phí cần dự trù, các yếu tố cung và cầu, đồng thời bước đầu phác thảo cấu trúc chi phí - công việc sơ bộ liên quan đến công tác thu dọn mỏ, phục vụ định hướng quản lý công tác thu dọn mỏ tại các dự án dầu khí ở Việt Nam trong tương lai.

Keywords: Cấu trúc công việc thu dọn mỏ, ước tính chi phí thu dọn mỏ, hạng mục công việc và ngân sách/chi phí.

Decommissioning cost estimation: Overview and practical details for management orientation

Phung Mai Huong, Tran Van Ban, Pham Dang Quan

Petrovietnam Exploration Production Corporation

Email: huongpm@pvep.com.vn

Abstract

In the coming decade, Vietnam’s oil and gas industry will enter a new phase where decommissioning activities would need to be gradually executed in parallel with E&P activities on the continental shelf of Vietnam. The article gives an overview of decommissioning cost estimation in Vietnam and some other countries in the world. Therein, it is expected to help envisage budget items, related supply and demand elements, and initial work breakdown structures for future decommissioning and facilitate the management of decommissioning activities of Vietnam’s oil and gas projects in the years to come.

Keywords: Decom.WBS, decommissioning cost estimation, work and budget/cost items

Xem chi tiết

 




Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​