Quản lý giếng bơm ép nước bằng phương pháp điện trở điện dung và đồ thị Hall
Nguyễn Văn Đô. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: donv@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.04-03

Tóm tắt

Khi tiến hành bơm ép nước duy trì áp suất mỏ, việc giám sát và đánh giá quá trình bơm ép nước nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi dầu đóng vai trò quan trọng. Sự suy giảm độ tiếp nhận của giếng bơm ép nước gây ra các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng không tốt tới các thiết bị trên bề mặt cũng như thiết bị trong lòng giếng. Ngoài ra việc bơm ép không đúng lưu lượng gây ra hiện tượng ngập nước sớm tại các giếng khai thác ảnh hưởng đến thu hồi dầu. Bài báo giới thiệu chương trình quản lý giếng bơm ép nước bằng phương pháp điện trở điện dung và đồ thị Hall (Hall plot) nhằm hạn chế tối thiểu các vấn đề phức tạp này.

Keywords: Bơm ép nước, đồ thị Hall, mô hình điện trở điện dung, mô hình Koval, mỏ Sư Tử Đen

Water injection management using capacitance resistance method and Hall plot

Nguyen Van Do

Vietnam Petroleum Institute

Email: donv@vpi.pvn.vn

Abstract

In waterflooding operation, the surveillance and evaluation of injection well performance are very important to ensure optimum oil recovery. Loss in injectivity can cause several problems and will give a bad impact on both surface and subsurface facilities. In addition, the incorrect flow of pumping causes early flooding in the production wells, affecting oil recovery. This article introduces the management programme of water injection wells using capacitance resistance model and Hall plot to minimise these complications.

Keywords: Waterflooding, Hall plot, capacitance resistance model, Koval model, Su Tu Den field.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​