Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2024
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện cùng tham dự.

 

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC­­­­

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện cùng tham dự.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2026. Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban.Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị và Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng. Để giúp việc Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ Biên tập Văn kiện.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện từ khi thành lập đến nay; tổng hợp ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện về dự thảo Tờ trình, dự thảo Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng. Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều kết quả rất quan trọng, nổi bật, với nhiều điểm sáng, tạo tiền đề để cho nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức mới lớn hơn đan xen.

Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới (2026 - 2030), tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030).

Đại hội XIV sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kiểm điểm việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại hội XIV sẽ lại là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng một nước Việt Nam "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư đề nghị các thành viên Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban, đặc biệt là các thành viên trong Tổ Biên tập, Thường trực Tổ Biên tập cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm để đạt hiệu quả cao nhất.

Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư chỉ rõ, kiên định phải đi đôi với đổi mới nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tuỳ tiện, nóng vội. Phải nắm vững và xử lý tốt "bốn kiên định", đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định, theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Về cách làm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý. Đặc biệt, phải chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045…, nỗ lực rất cao để hoàn thành công việc với chất lượng cao, đúng tiến độ.

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024. Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét cho ý kiến, quyết nghị về nhiều nội dung quan trọng: Dự án Luật Phòng không nhân dân; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024…

Chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt các dự án luật, đề nghị xây dựng luật; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật; tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành; xem xét về quy trình, thủ tục chuẩn bị; các yêu cầu, nguyên tắc xây dựng luật; tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; đồng thời phân tích sâu các vấn đề quan trọng và còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật, đề nghị xây dựng luật. Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến kết luận đối với từng nội dung và giao các nhiệm vụ cụ thể hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật. Kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ chủ trì đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật, nghiêm túc tiếp thu, giải trình; các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát của các đồng chí thành viên Chính phủ và các đồng chí đại biểu tại phiên họp. 

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các đồng chí Phó Thủ tướng quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án, đề án theo phân công; trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Về chuẩn bị đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan trình các đề nghị xây dựng luật để trình Chính phủ xem xét, thông qua; tổng hợp đưa vào đề nghị của Chính phủ trình Quốc hội.

Về việc chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sắp tới, số lượng các dự án luật rất lớn, vì vậy nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo quy định. 

Đối với 2 dự án luật, gồm dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 1/2024, giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thời hạn. Đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Lưu ý một số trọng tâm, yêu cầu trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực, có chế độ chính sách phù hợp với cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; rút ngắn hơn nữa quy trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước ta; tăng cường truyền thông chính sách, nhất là truyền thông trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quá trình xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật. 

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, xử lý được các vấn đề đã có quy định nhưng thực tiễn đã vượt qua, các vấn đề mới chưa có quy định điều chỉnh; tăng cường năng lực phản ứng chính sách; bảo đảm quy trình, thủ tục đúng quy định. 

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

1. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

1.1. Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 2056-CV/ĐUK, ngày 14/12/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cán bộ, đảng viên, người lao động đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ quy định. Chỉ đạo các đơn vị thành viên tuyệt đối không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan... Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí cán bộ, công nhân viên, lao động trực 24/24, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, tài sản của nhà nước, của đơn vị.

1.2. Các đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ, website, mạng xã hội của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Đồng thời chú trọng phản ánh những thành tựu của đất nước, về kết quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, công tác chăm lo, chúc Tết người lao động; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vị trí, vai trò, đóng góp tích cực của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện hiện vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

1.3. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã triển khai các phương án chuẩn bị đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm và dịch vụ phục vụ nhân dân đón Tết, chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ động thực hiện rà soát, đánh giá cung - cầu thị trường tiêu thụ nội địa; đảm bảo tiến độ sản xuất, đáp ứng kịp thời nguồn hàng cho thị trường, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ các mặt hàng thiết yếu.

Công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được bảo đảm tốt, lưu chuyển hàng không trong dịp Tết có sự tăng đột biến, kể cả hàng hóa và hành khách, nhất là lượng hành khách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tình hình cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố lớn về nguồn điện và lưới điện. Mạng lưới viễn thông được bảo đảm an toàn thông tin, hoạt động thông suốt, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đáp ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an toàn phòng, chống cháy nổ (Các Tổng công ty: Hàng không, Đường sắt, Hàng hải, Bưu điện Việt Nam triển khai kế hoạch phục vụ Tết, đảm bảo vận chuyển hành khách, hàng hóa kịp thời, nhanh chóng trước, trong và sau Tết. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn chất lượng mạng lưới, đảm bảo an toàn, bảo mật an ninh; đảm bảo duy trì các hoạt động chăm sóc khách hàng... Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Miền Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa chất lượng cao phục vụ nhân dân dịp Tết, triển khai dự trữ nguồn hàng để đảm bảo an ninh lương thực trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chủ động phối hợp với các địa phương mở các gian hàng bán lương thực bình ổn giá để phục vụ nhân dân dịp Tết; ...).

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể:

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị tăng cường lực lượng ứng trực 24/24h. Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Bố trí phương thức vận hành nguồn hợp lý đảm bảo có dự phòng và linh hoạt, duy trì các tổ máy nhiệt điện than, turbine khí và thủy điện... chạy nền tối thiểu để đảm bảo ổn định cho vận hành. Chuẩn bị đủ nhiên liệu than, khí, dầu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát điện điện các ngày Tết. Đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan để phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quán triệt tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” và phương châm hành động năm 2024: “Quản trị biến động, bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao”, xác định mục tiêu hoàn thành tiến độ, chỉ tiêu kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể. Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Đà Nẵng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” truyền hình trực tiếp trên VTV1 ngày 28/01/2024. Tập đoàn đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay những ngày đầu năm đã tạo động lực mới đối với cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí: ngày 08/01/2024, Tập đoàn vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; ngày 26/01/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động Dầu khí trên Giàn khai thác trung tâm của Cửu Long JOC và khu vực chế tạo chân đế các dự án điện gió ngoài khơi tại cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ngày 04/02/2024, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, làm việc, động viên, chúc Tết cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Toàn Tập đoàn tập trung nỗ lực cao nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản trị biến động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn tại các dự án, công trình, trụ sở, nhà máy, xí nghiệp, giàn khoan, tàu thuyền,... Từ Tập đoàn đến đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực ca xuyên Tết, duy trì hoạt động tại các công trình dầu khí trên biển, trên bờ liên tục, đảm bảo sản xuất tuyệt đối an toàn; đáp ứng nguồn cung các mặt hàng chiến lược (xăng, dầu, khí, LNG, điện, đạm, …).  Trong tháng 01/2024 thị trường năng lượng, phân bón tiếp tục biến động bất lợi so với tháng 12/2023 và so với cùng kỳ. Song, toàn Tập đoàn đã có các giải pháp quản trị, điều hành, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn tháng 01/2024 đều hoàn thành vượt mức từ 14% - 2,1 lần so với kế hoạch; Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 68,9 nghìn tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch. Thành tích đạt được của tháng đầu năm tạo tiền đề cho việc hoàn thành toàn diện và thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lãnh đạo đơn vị quyết liệt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới. Huy động vốn từ thị trường I ước đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng; tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng dư nợ cấp tín dụng cho vay nền kinh tế ước đạt 1,25 triệu tỷ đồng; tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ có vấn đề. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát trong mức kế hoạch dưới 1,5%. Thu hồi nợ ngoại bảng ước đạt 150 tỷ đồng. Doanh số TTQT-TTTM ước đạt 8,6 tỷ USD. Thị phần TTQT – TTTM đến hết T1.2024 ước đạt 19,16%. Kết quả hoạt động kinh doanh tích cực, lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.817 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác tăng cường đảm bảo An ninh hàng không và Chất lượng dịch vụ nhà ga, sân bay giai đoạn trước, trong cao điểm tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; đảm bảo an toàn cho 100% tàu bay và hành khách đi/đến qua Cảng các dịp cao điểm lễ, tết. Tuyên truyền và triển khai các nội dung công việc liên quan đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn giao thông đến tất cả các đơn vị hàng không, phi hàng không. Trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị trực thuộc đã không để xảy ra các trường hợp phản ánh, không phát sinh vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình phục vụ hành khách; Không có trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ tàu bay, phân bổ quầy thủ tục, bố trí sắp xếp nhân viên phục vụ tại cửa ra tàu bay, bốc xếp hành lý đi/đến…; sử dụng tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay; các trang thiết bị khai thác đảm bảo kỹ thuật, an toàn vận hành…. Mặc dù đơn vị có nhiều cố gắng, tuy nhiên do yếu tố thời tiết xấu ở khu vực phía Bắc - nhất là tại Hà Nội trong ba ngày cao điểm cận Tết vừa qua khiến cho nhiều chuyến bay bị chậm giờ gây dồn ứ cục bộ tại một số thời điểm. Sau khi các Cảng hàng không phía Bắc tiếp thu các chuyến bay, tình hình khu vực nhà ga đã thông thoáng, sự đi lại của hành khách trở lại bình thường. Đặc biệt, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vinh dự được đón tiếp Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến thăm và chúc tết CBNV-NLĐ đang làm việc tại các Cảng hàng không vào Mùng 3 Tết  Giáp Thìn năm 2024 (ngày 12/02/2024).

2. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Đảng ủy Khối, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ hưu trí, chăm lo hỗ trợ những gia đình công nhân, lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, công nhân viên và người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa ... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tiêu biểu như:

- Ngày 08/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp), Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dẫn đầu, đã đến thăm, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên đường sắt và hành khách Ga Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR), đồng thời kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại Ga Hà Nội. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy VNR có đồng chí Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty và các ban, đơn vị trực thuộc. Báo cáo nhanh với Đoàn công tác, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh cho biết: Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt những năm qua đã từng bước hồi phục với nhiều tín hiệu khả quan. Sản lượng và doanh thu đạt vượt kế hoạch; an toàn giao thông đường sắt tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí. Kinh doanh vận tải có nhiều khởi sắc; công tác bán vé tàu Tết đã được triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

- Ngày 31/01/2024 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đầu năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động từng công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối đã thăm hỏi, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là cán bộ công chức, viên chức Khối Kinh tế Trung ương, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương qua các thời kỳ. Báo cáo tình hình hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm qua, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2023 với chủ đề công tác là: “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, Đảng ủy Khối đã hoàn thành việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng của 36/36 đảng bộ, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối; ban hành hệ thống văn bản đồng bộ với nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; về tăng cường công tác phát triển đảng viên. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng... để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm; cùng với việc định hướng kịp thời công tác chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng. Với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp trong Khối triển khai tốt chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền đạt 2.566 tỷ đồng., trong đó, các đơn vị kinh doanh tốt như: PVN, TKV, các ngân hàng thương mại, Petrolimex, ACV…

Phấn khởi trước những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Văn Tuấn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban liên lạc hưu trí đã báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 của Ban, thông tin về tình hình sức khỏe, tâm tư tình cảm của các cán bộ hưu trí qua nhiều thời kỳ; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp ý kiến, kinh nghiệm vào sự phát triển chung của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối đã trân trọng và cảm ơn sâu sắc những đóng góp của các thế hệ cán bộ qua nhiều thời kỳ đối với những kết quả quan trọng mà Đảng ủy Khối đã đạt được. Đồng chí đề nghị Văn phòng và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí cán bộ hưu trí để kịp thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí vào các hoạt động của Đảng bộ Khối, cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe, điều kiện cuộc sống để kịp thời động viên, chia sẻ, đồng hành với các đồng chí. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp, có ý nghĩa thiết thực, là nét văn hóa được Cơ quan Đảng ủy Khối duy trì thực hiện trong nhiều năm qua.

- Thông qua các hoạt động "Xuân nghĩa tình Dầu khí, Tết ấm áp sẻ chia" tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, người lao động Dầu khí đã dành hơn 110 tỷ đồng triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trong và ngoài Tập đoàn. Công tác giáo dục truyền thống, thông tin, tuyên truyền phong phú, thiết thực tạo hiệu ứng tích cực trong nội bộ và tác động xã hội.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức “Chuyến bay mơ ước - Hành trình đoàn viên”, đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Giáp Thìn 2024 và ngược lại. Công đoàn Tổng công ty triển khai chương trình “Phụ nữ Vietnam Airlines Trao gửi yêu thương”, thăm và tặng quà các cháu là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM. Đoàn thanh niên thực hiện Công trình thanh niên "Bếp ăn lắp ghép", "Sân chơi cho em" tại Trường mầm non Púng Luông, Trường mầm non Pú Nhu - Háng Sung thuộc tỉnh Yên Bái; chương trình “Mang tết về nhà” cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng cán bộ, chiến sỹ và các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La)… với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

- Trước thềm năm mới 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức đoàn công tác đồng hành cùng Chương trình Xuân Trường Sa lần thứ 12 đi thăm hỏi, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải Quân, tổng kinh phí quà tặng là 795 triệu đồng.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Công đoàn Agribank đã triển khai tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mắc bệnh hiểm nghèo; đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Cùng với công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Công đoàn Agribank tổ chức hỗ trợ cho 362 cháu là con đoàn viên, người lao động Agribank bị bệnh bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi cháu 5 triệu đồng, với tổng số tiền là 1.810 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dành 342 tỷ đồng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động VCB và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn cả nước.

Sáng 15/02/2024 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Vietcombank đã tổ chức chương trình Gặp mặt Chúc mừng năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024 theo hình thức truyền hình hội nghị với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và hơn 121 điểm cầu tại các chi nhánh Vietcombank trong toàn quốc. Phát biểu chúc mừng năm mới Vietcombank, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã chúc mừng các thành tích của Đảng bộ Vietcombank trong năm 2023 khi Đảng bộ Vietcombank lần thứ 6 liên tiếp được đánh giá là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW. Đồng chí kỳ vọng, Đảng bộ Vietcombank cùng các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối DNTW sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy những thành tích đã đạt được, kiên định với những mục tiêu đề ra để hoàn thành xuất sắc kế hoạch của năm 2024…

Đảng bộ Khối triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"

Sáng ngày 01/02/2024, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng và khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ Khối DNTW. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đại diện lãnh đạo cấp vụ Ban Tổ chức Trung ương; các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các đảng uỷ trực thuộc.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Với mục đích góp phần vào sự thành công của quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số Việt Nam; thực hiện tốt vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi số... Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó trong đó xác định "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương...". Việc khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón mừng Xuân Giáp Thìn 2024 là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa của Đảng ủy Khối DNTW.

Trong các sản phẩm dịch vụ số của các đơn vị trực thuộc, Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone được Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao, coi đây là một “điểm sáng” trong triển khai thực hiện Nghị quyết về Chuyển đổi số của Đảng ủy Khối và thể hiện sự quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW. Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone đã được toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị này sử dụng thường xuyên, là công cụ chuyển đổi số hỗ trợ đắc lực cho các chi bộ, đảng viên trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ. Phần mềm này được MobiFone khẳng định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và có khả năng đáp ứng số lượng lớn đến rất lớn người dùng truy cập đồng thời một lúc. Việc bảo mật an toàn thông tin bằng nhiều lớp là một trong những ưu điểm vượt trội của ứng dụng này. Đến nay, đã có 28 đơn vị trong Đảng ủy Khối đăng ký sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” do MobiFone phát triển. 

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng phần mềm, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai chung trong Đảng bộ Khối; phối hợp triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng internet; tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Trong năm 2024, 38/38 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, trong đó 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Thời gian triển khai thực hiện từ 03/02/2024, hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024

Ngày 24/2, tại xã Pha Mu (huyện Than Uyên), Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024. Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu và đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích, tiên phong chuyển đổi số”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cụ thể, năm 2023, các cơ sở Đoàn trong Khối đã đăng ký, đảm nhận thực hiện hơn 3.300 công trình thanh niên các cấp; thực hiện hơn 3.500 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng. Đồng thời, tuổi trẻ Khối đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khoảng 13.500 trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trong đó đỡ đầu hơn 4.100 trường hợp theo chương trình "Gieo mầm yêu thương"; hỗ trợ kinh phí xây dựng 315 "Ngôi nhà yêu thương"; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tặng hơn 3.500 lượt người dân; thăm hỏi, trao hơn 5.500 suất quà tặng các gia đình chính sách, khó khăn; xây mới 8 "Cầu an sinh", 53 sân chơi thiếu nhi... Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội nêu trên là hơn 52 tỷ đồng.

Phát động tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm  2024 là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt Năm Thanh niên tình nguyện 2024. Các hoạt động trong Tháng Thanh niên nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên; là môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên, thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp và đất nước. Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh và môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

 II - TIN THAM KHẢO

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt đựợc nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng; trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm qua là đã đề cao, khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nghỉ công tác khi có sai phạm, khuyết điểm hoặc để cán bộ cấp dưới, tổ chức đảng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng phải xử lý kỷ luật; kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp. Đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 09 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực là những khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực (Nổi bật là, đã động viên, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, với số tiền rất lớn. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã thu hồi được 76,2 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" (Trong năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 839 vụ án/2.276 bị can về tham nhũng). Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ diện Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ chủ chốt cấp huyện; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, đậm nét đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả công tác PCTNTC trong thời gian qua; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; qua đó, khẳng định và lan tỏa quyết tâm của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và bạn bè quốc tế trong công tác PCTNTC.

Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới: Cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về xử lý tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; về thanh toán không dùng tiền mặt;...

Thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Chỉ đạo tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB.

Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo Kế hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC.

Thủ tướng yêu cầu nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành các dự án giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 70/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, làm việc trên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", "xuyên lễ, xuyên tết", làm việc cả Thứ Bảy và Chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình và cả dự án.

Quán triệt tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả". Trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi thách thức, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong việc không chia nhỏ gói thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, triển khai thi công. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Chú trọng việc tạo cảnh quan môi trường, không gian chung của các dự án khi hoàn thành, thể hiện được dấu ấn, các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc trưng bản sắc từng vùng, địa phương. Cụ thể:

Về Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ACV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, tuy nhiên, nhu cầu đưa dự án vào khai thác sớm là rất cấp thiết nhằm giảm tải cho nhà ga T1. Vì vậy, cần phấn đấu rút ngắn tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác công trình trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30 tháng 4 năm 1975). 

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, khai thác hiệu quả Dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ACV khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án kết nối giữa 3 nhà ga tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bảo đảm thuận tiện, lưu thoát nhanh, không gây ách tắc cục bộ. Chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan tập trung xây dựng lại tiến độ chi tiết, xây dựng tiến độ tổng thể với đường "găng" theo mục tiêu mới về thời điểm hoàn thành Dự án. Phát động phong trào thi đua đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có các hình thức động viên, khen thưởng, bồi dưỡng thích hợp đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Nghiên cứu hoàn thiện thêm về thiết kế kiến trúc, tạo điểm nhấn mỹ thuật cho công trình nhà ga; tăng cường ánh sáng, cây xanh, tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm hài hòa kiến trúc của công trình. Luôn luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động trên toàn phạm vi công trường, tại mọi thời điểm, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động. Quy hoạch, xây dựng các khu dịch vụ văn minh, hiện đại, đặc trưng, xanh sạch, đẹp; Thực hiện công tác lựa chọn các đơn vị khai thác các dịch vụ tại nhà ga theo đúng quy định, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đây là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ duyệt dự án đầu tư từ năm 2020, nhưng quá trình triển khai giai đoạn đầu rất chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan của Chủ đầu tư. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực, hỗ trợ, quan tâm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, nhất là Bộ GTVT, UBQLVNN, đồng thời với tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục những hạn chế của ACV, đến nay có nhiều chuyển biến rất tích cực, sau 2 năm đã triển khai được khối lượng lớn công việc, trong đó đặc biệt đã lựa chọn được nhà thầu quốc tế đối với gói thầu lớn, quan trọng nhất của dự án (gói thầu nhà ga hành khách 5.10); nhiều công việc đã được triển khai và có kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ACV tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, về tiến độ, quán triệt đến các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn, giám sát…), đến từng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá để 6 tháng đầu năm 2026 tập trung hoàn thiện, bàn giao đưa vào khai thác.

Các bộ, ngành khẩn trương triển khai các dự án thành phần, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với các hạng mục chính của Dự án khi đưa vào vận hành khai thác. Phấn đấu, cố gắng rút ngắn tiến độ hoàn thành, thi công khẩn trương, tiết kiệm thời gian thi công. Các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết mốc tiến độ hoàn thành mới của hạng mục, dự án thành phần làm cơ sở triển khai, kiểm tra và theo dõi giám sát. Phát động phong trào thi đua với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Về các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, trong đó với dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, đề xuất phương án cung ứng cát san lấp phục vụ dự án hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2024. Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, chủ trì cuộc họp các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng và các địa phương (An Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh…) để có phương án điều phối, giải quyết dứt điểm cát đắp nền đường để bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời cho dự án (hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 2024). Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 (trong đó đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2024). Bộ Giao thông vận tải và các địa phương (tỉnh Bình Dương, Đồng Nai) phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai đầu tư tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đưa vào khai thác đồng bộ, sớm phát huy hiệu quả của tuyến đường.

Khẩn trương thẩm định Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài: Về các dự án giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thẩm định Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 2 năm 2024.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đề xuất tối đa 02 phương án khả thi nhất để xem xét, quyết định. Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền quyết định trong tháng 3 năm 2024. Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu tổng thể kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối (trên cao hoặc đi ngầm), bảo đảm kịp thời khai thác, vận hành đồng bộ hai Cảng hàng không khi đưa vào sử dụng.

Về phát triển cảng biển, hàng hải, với bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 13 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các kiến nghị của Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: (i) cho phép sử dụng vốn dư đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để cắt cong, mở rộng tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải nâng cao năng lực tiếp nhận tàu; (ii) tăng nguồn vốn bảo trì các tuyến luồng, nhất là tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải bảo đảm chuẩn tắc cho tàu lớn vào/rời cảng; (iii) bố trí nguồn vốn đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn để tăng cường hỗ trợ hoạt động hàng hải. Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông đường thủy nội địa (nhất là các tuyến đường thủy nội địa kết nối với khu bến Cái Mép - Thị Vải với Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ), phát triển các bến thủy nội địa, cảng cạn và các tuyến đường sắt để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa đi/đến cảng biển lớn, qua đó giảm chi phí vận chuyển, chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam so với khu vực và Thế giới.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Toàn văn Kết luận được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, mục Văn bản- Chính sách mới.

Hướng dẫn số 19 - HD/BTGĐUK về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), Đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt về cả lý luận và thực tiễn: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Thực hiện Hướng dẫn số 141- HD/BTGTW, ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Khối về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc,khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

2. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng doanh nghiệp, đơn vị ngày càng phát triển.

3.Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi cán bộ, đảng viên, người lao động.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua, tập trung vào các nội dung sau đây:

1.1. Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945):

(i) Quá trình vận động thành lập Đảng từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến sự kiện ngày 03/02/1930. Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, Hng Kông (Trung Quốc)quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

(ii) Quá trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng. Chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã tiến hành ba phong trào cách mạng lớnPhong trào cách mạng 1930-1931, tiêu biểu là cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh; Phong trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939);Cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945), đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám (1945), Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 02/9/1945.

(iii) Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền non trẻ, vượt qua tình thế khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”; tích cực chuẩn bị mọi mặt,tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đường lối kháng chiến toàn dân”,“toàn diệntrường kỳ”,“dựa vào sức mình là chính”; lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

1.2. Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc MỹChiến tranh một phía (1954-1960); Chiến tranh đặc biệt (1961-1965); Chiến tranh cục bộ (1965-1968); Việt Nam hoá chiến tranh (1969-1975) và chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Hiệp định Pari được ký kết (01/1973), buộc đế quốc Mỹ và quân chư hầu phải rút quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tiến lên Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là thắng lợi vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

1.3. Đảng ta lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước:

(i) Tiến hành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976), khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 1976-1980, 1981-1985, từng bước khôi phục kinh tế-xã hội.

(ii) Tiến hành công cuộc đổi mới (từ 1986 đến nay). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về tư duy nhận thức, hội nhập quốc tếđánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng đã từng bước hoàn thiện, cụ thể hóa đường lối đổi mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện quan trọng của Đảng qua các kỳ Đại hội.

- Thành tựu về lý luận, hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do Nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Trong đó, đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Thành tựu về thực tiễn, công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

- Ý nghĩa lịch sử to lớn của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

1.4. Giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy:

(i) Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

(ii) Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

(iii) Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.

(iv) Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

(v) Đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

2. Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.1. Đường lối cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng.

2.2. Lý luận đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới toàn diện đất nước.

2.3. Lý luận phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

3. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Quá trình 17 năm xây dựng, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị. Trong đó cần làm nổi bật các nội dung:

- Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối, giai đoạn 2007-2020.

- Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối đến cuối nhiệm kỳ Đại hội III và những năm tiếp theo (Kết luận giữa nhiệm kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Nghị quyết công tác hằng năm).

4. Triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Nhận thức rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức lớnđòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030.

- Quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được, đặc biệt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

- Tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Hình thức

- Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề và nội dung bài viết; các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Hướng dẫn này.

-  Xây dựng nội dung phim, video clip tuyên truyền, giáo dục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị.

2. Đối tượng

Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.

3. Thời gian

- Thời gian triển khai tổ chức thực hiện kể từ ngày Hướng dẫn có hiệu lực.

- Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hàng năm, đặc biệt là hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 năm ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Chủ trì, hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; nắm bắt tư tưởng, thông tin phản hồi của dư luận.

- Chỉ đạo Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử trong Khối tuyên truyền, giới thiệu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Các đảng ủy trực thuộc

- Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo các cơ quan tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết, chú trọng nền tảng mạng xã hội.

- Có các hình thức khuyến khích hoạt động nghiên cứu nhằm làm rõ hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đường lối lãnh đạo của Đảng, phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh, yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử cách mạng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động.

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi… để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư và truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, chú trọng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn (lồng ghép vào báo cáo định kỳ năm 2024 của đơn vị) về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; ngày 28/02/2024, Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn 2189 ĐUK “V/v thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024”.

Thực hiện nghiêm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Chính phủ

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1764/QĐ-TTg, ngày 31/12/2023, nêu rõ một số nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu như sau:

Về một số nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Quốc hội đề ra để góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 6,0 - 6,5%, quy mô GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD/người. Khắc phục các hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/NQ-CP, ngày 14/4/2023 của Chính phủ; tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, kiến nghị, giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu của các Nghị quyết.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện quy định về sắp xếp, xử lý tài sản công, quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp căn bản để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Về chỉ tiêu một số lĩnh vực, năm 2024 thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi chưa cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Kiểm soát chặt công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi ngân sách nhà nước, đặc biệt các khoản chi mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện giảm dần chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên theo lộ trình; nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự  nghiệp công lập.

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, dự án chuyển tiếp theo tiến độ; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án  khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định.

Quản lý, sử dụng tài sản công, tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong phạm vi cả nước. Có các giải pháp xử lý cơ bản các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc. Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất phải thu hồi, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung việc sửa đổi quy định về sắp xếp, xử lý tài sản công; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với một số loại tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ các loại tài sản này. Triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đảm bảo trước năm 2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công.

Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển kinh tế, cụ thể như sau: Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng quy hoạch bảo đảm khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất theo đúng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 đã được Quốc hội, Chính phủ  thông qua.

Quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể giải quyết các dự án sử dụng vốn nhà nước thua lỗ tại các doanh nghiệp. Làm rõ trách nhiệm và kết quả xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, gây ra thua lỗ, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các nguồn vốn nhà nước khác.

Tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

                                

                                                         BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​