Nghiên cứu, xây dựng phát triển các mô hình phân chia sản phẩm tại các mỏ kết nối của Vietsovpetro
Trần Lê Phương, Lê Đăng Tâm, Chu Văn Lương, Phạm Thành Vinh, Nguyễn Vi Hùng, Tống Cảnh Sơn Nguyễn Viết Văn, Đỗ Dương Phương Thảo, A.G. Axmadev, Châu Nhật Bằng, Nguyễn Hữu Nhân, Đoàn Tiến Lữ Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Đoan Trang, Bùi Mai Thanh Tú. - Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”; Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ. Email: vinhpt.rd@vietsov.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-02

Tóm tắt

Kết nối mỏ là giải pháp tận dụng cơ sở hạ tầng vật chất hiện hữu của các mỏ lớn để kết nối, phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên. Phương thức này cho phép gia tăng hiệu quả kinh tế các mỏ có trữ lượng trung bình và nhỏ, mở ra triển vọng phát triển và đưa các mỏ dầu nhỏ, hạn chế về trữ lượng vào khai thác sớm.

Quá trình kết nối mỏ có thách thức khác nhau về mặt kỹ thuật và kinh tế, khả năng kết nối, thu gom, mức độ cải hoán hệ thống công nghệ để tiếp nhận, phân chia sản phẩm… Đối với trường hợp kết nối các mỏ vào hệ thống công nghệ thuộc chủ sở hữu khác, vấn đề phân chia sản phẩm có ý nghĩa quan trọng liên quan đến lợi ích trực tiếp của các chủ đầu tư.

Bài báo phân tích các mô hình phân chia sản phẩm của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đang áp dụng cho các mỏ kết nối, đánh giá khả năng cập nhật/nâng cấp các phần mềm mô phỏng có độ tin cậy cao, cho phép đánh giá nhanh về mặt kỹ thuật sự thay đổi của lưu lượng chất lưu trong hệ thống khi qua các quá trình xử lý công nghệ.
Từ khóa: Kết nối mỏ, vận chuyển dầu và khí, phân chia sản phẩm.

Research and development of product distribution models for Vietsovpetro’s tie-in fields

Tran Le Phuong , Le Dang Tam, Chu Van Luong, Pham Thanh Vinh, Nguyen Vi Hung, Tong Canh Son; Nguyen Viet Van, Do Duong Phuong Thao, A.G. Axmadev, Chau Nhat Bang, Nguyen Huu Nhan, Doan Tien Lu.
Tran Thi Thanh Huyen1, Le Thi Doan Trang1, Bui Mai Thanh Tu. - Vietsovpetro
Hoang Long - Hoan Vu JOC
Email: vinhpt.rd@vietsov.com.vn

Summary

Oil and gas field tie-in is a solution to take advantage of the existing infrastructure of major oil and gas fields to connect with and develop the marginal fields. This approach allows to increase the economic efficiency of small and medium reserves, open prospects for developing and bringing small and marginal fields into early production.
The field tie-in process faces different technical and economic challenges, including connecting and gathering capability, and levels of technological modification for receiving and distributing products. In the case of fields connected to the technological system of other owners, product distribution has important implications relating to the direct interests of the investors.

The article analyses the product distribution models which Vietsovpetro is applying to the tie-in fields, evaluating the possibility of updating/upgrading simulation softwares with high reliability, allowing rapid technical assessment of the changes in the flow of fluid in the system through technological treatment processes.

Key words: Oil and gas field tie-in, oil and gas transportation, product distribution.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​