Công văn hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba, năm 2023
Ngày 20/4 năm 2023 , Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn ban hành công văn số 05-CV/BTG về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023.

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy  Tập đoàn triển khai tới các đơn vị văn bản này.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​