CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Mời thầu "Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại KV phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I"


CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         

Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I.

3. Nguồn vốn: Mục A2, Phụ lục 2A - Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 - Ban BDSC - theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000  VNĐ (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Trưởng ban Thương mại dịch vụ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​