Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới với 281 học viên trong toàn Đảng bộ, được tổ chức làm 02 đợt trong tháng 9, học dưới hình thức MS-Teams.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại Lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên được trang bị kiến thức nhằm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho người đảng viên. Đối với các đồng chí đảng viên mới đây còn là một nội dung rất quan trọng, là điều kiện để cấp ủy các cấp xem xét chuyển đảng viên chính thức.


Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 dành cho Đảng viên mới

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo qui định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm:

- Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;

- Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN;

- Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường;

- Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

- Xây dựng Đảng về đạo đức;

- Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình.


Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 dành cho Đảng viên mới

Trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chúng ta không tổ chức học tập trung mà tổ chức học trực tuyến.
 Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021 đến từ các cơ sở hoạt động Dầu khí của Tập đoàn trong nước và cả ở ngoài nước đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Mặc dù hình thức học MS-Teams là lần đầu tiên được áp dụng, rất mới đối với chúng ta song các Báo cáo viên, các học viên cùng Ban tổ chức lớp học đã khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tốt chương trình nội dung, nội qui lớp học.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng học dưới hình thức MS-Teams

Đinh Thị Hồng Thúy
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​