Nghiên cứu chế tạo và đánh giá tính chất hệ hóa phẩm khử nhũ phù hợp với dầu khai thác trên thềm lục địa Việt Nam ở quy mô phòng thí nghiệm
Hoàng Linh Lan, Lê Thị Thu Hường, Hà Thu Hương, Trần Thanh Phương, Hoàng Long, Ngô Hồng Anh.- Viện Dầu khí Việt Nam. - Email: huonglt@vpi.pvn.vn.- https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-04

Tóm tắt

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm khử nhũ quy mô phòng thí nghiệm và đánh giá tổng thể tính chất hóa lý của các hệ hóa phẩm nhằm xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các nhà thầu dầu khí. Kết quả cho thấy hệ hóa phẩm khử nhũ chế tạo được cho hiệu quả tách nhũ tốt (tương đương với hóa phẩm thương mại, nhưng hàm lượng nước tách ra có chất lượng cao hơn), bền nhiệt và phù hợp với một số loại dầu đang được khai thác tại Việt Nam. Kết quả phân tích tính chất hóa lý như: tỷ trọng, nhiệt độ đông đặc, pH, tính tan... đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà thầu dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam.

Từ khóa: Hóa phẩm khử nhũ, nhũ tương nước trong dầu, chất hoạt động bề mặt, chất xúc tiến, keo tụ, dung môi dẫn.

Lab-scale manufaturing of demulsifier systems suitable for Vietnamese oil and evaluation of their physicochemical properties

Hoang Linh Lan, Le Thi Thu Huong, Ha Thu Huong, Tran Thanh Phuong, Hoang Long, Ngo Hong Anh.

Vietnam Petroleum Institute

Email: huonglt@vpi.pvn.vn

Summary

The paper presents the results of the research on formulation of demulsifiers at laboratory scale and overall assessment of the physical and chemical properties of the demulsifiers to consider their ability to meet the technical requirements of oil companies. The results showed that the formulated demulsifier has good demulsifying efficiency (equivalent to commercial chemical products and the quality of separated water is higher), thermal stability and is suitable for crude oils currently produced in Vietnam. The results from physical and chemical properties testing and analysis such as density, pour point, pH, and solubility also meet the requirements of oil and gas companies in Vietnam.

Key words: Demulsifier, water-in-oil emulsion, surfactant, additives, flocculation, solvent.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​