Ảnh hưởng của đặc điểm thạch học, tướng - môi trường trầm tích đến chất lượng chứa của tập G, cấu tạo Lạc Đà Xanh, Lô 15-1/05, bể Cửu Long
Vũ Thị Tuyền, Đoàn Thị Thúy, Nguyễn Tấn Triệu, Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tuyenvt@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-01

Tóm tắt

Sự xuất hiện của các đá trầm tích tập G trong cấu tạo Lạc Đà Xanh (LDX), Lô 15-1/05, bể Cửu Long là phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây về địa chất, hệ thống dầu khí tại Lô 15-1/05. Các thành tạo tập G tạm thời được đặt tên hệ tầng Lạc Đà Vàng, bên dưới hệ tầng Lạc Đà Nâu (Tập E) và phủ lên trên các đá móng magma xâm nhập granitoid và các đá magma phun trào andesite - basalt có tuổi trước Đệ tam.
Kết quả nghiên cứu về thạch học, mẫu lõi và địa vật lý giếng khoan của các giếng LDX-1X, LDX-2X và LDX-3X thuộc cấu tạo Lạc Đà Xanh cho thấy các đá trầm tích tập G bao gồm: cát kết xen kẹp bột kết, sét kết/đá phiến sét, được tích tụ trong hệ thống môi trường quạt bồi tích (alluvial fan), quạt tam giác châu (fan delta), sông (braided fluvial) và hồ (lacustrine). Chất lượng thấm chứa của đá trầm tích tập G kém, do bị ảnh hưởng bởi sự phát triển mạnh của các khoáng vật thứ sinh cùng với quá trình nén ép do chôn vùi sâu.

Từ khoá: Thạch học, môi trường trầm tích, khoáng vật thứ sinh, cấu tạo Lạc Đà Xanh, bể Cửu Long.

Impacts of lithological characteristics, facies and sedimentary environments on the reservoir quality in g sequences, Lac Da Xanh structure, block 15-1/05, Cuu Long basin.

Vu Thi Tuyen, Doan Thi Thuy, Nguyen Tan Trieu.

Vietnam Petroleum Institute;. Email: tuyenvt@vpi.pvn.vn

Summary

The presence of sedimentary rocks of G sequences in the LDX structure in Block 15-1/05, Cuu Long basin is a new discovery compared to previous studies on the geology and petroleum system in Block 15-1/05. The G sequences formations are temporarily named the Lac Da Vang formation, which is covered by Lac Da Nau formation (E sequences) and overlaid on granitoid and andesite - basalt intrusive of pre-Tertiary basement rocks. The studies on petrography, core and geophysical data of wells LDX-1X, LDX-2X and LDX-3X show that the G sedimentary rocks include interbeds of sandstone, siltstone, claystone/shale, and sedimentary rocks deposited in the alluvial fan, fan delta, braided fluvial and lacustrine environments. The reservoir quality of sedimentary rocks of G sequences is poor, due to the impact of the strong development of secondary minerals along with the burial compression process.

Key words: Lithology, sedimentary environment, secondary mineral, Lac Da Xanh structure, Cuu Long basin.

Xem chi tiết




Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​