Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long
Các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngày càng phát triển tại khu vực bồn trũng Cửu Long, Biển Đông, Việt Nam đã đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng và thải bỏ các chất thải dầu khí cũng ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái biển của khu vực này. Nhằm đánh giá tác động từ các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đến môi trường và hệ sinh thái biển tại bồn trũng Cửu Long, nhóm tác giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam đã thực hiện đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long”.

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp nguồn dữ liệu quan trắc môi trường thực hiện cho các công trình/hoạt động dầu khí tại bồn trũng Cửu Long, đặc điểm và diễn biến các thông số môi trường nước và trầm tích tại từng công trình dầu khí đã được phân tích, nhóm tác giả đã đánh giá chi tiết và cụ thể tác động từ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí đến môi trường và hệ sinh thái biển. Nhằm bổ sung thông tin, cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng môi trường trong toàn khu vực nghiên cứu, 23 trạm liên kết vùng đã được quan trắc bổ sung với tất cả các thông số đặc trưng cho tác động của hoạt động dầu khí; kết hợp với nguồn dữ liệu sẵn có, nhóm tác giả đã thiết lập các bản đồ phân bố các thông số môi trường đặc trưng trên toàn khu vực nghiên cứu. Tài nguyên và nguồn lợi sinh vật biển trong khu vực nghiên cứu được nhóm tác giả thu thập, tổng hợp và mô tả dưới dạng bản đồ tỷ lệ 1: 250.000. Các thông tin dữ liệu về hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí và các nguồn thải tại các mỏ khu vực bồn trũng Cửu Long, các thông tin về đặc điểm địa chất, địa hình, khí tượng thủy văn trong khu vực nghiên cứu cũng được nhóm tác giả thu thập và tổng hợp để làm cơ sở cho việc minh giải và đánh giá các tác động môi trường đã xảy ra. Dựa trên việc đánh giá nhận định về tác động môi trường gây ra từ các hoạt động dầu khí lên môi trường và hệ sinh thái biển, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp, biện pháp hiệu quả cho công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên và môi trường khu vực bồn trũng Cửu Long.

Tác động của các hoạt động dầu khí đến môi trường và hệ sinh thái biển khu vực bồn trũng Cửu Long đã được nhóm tác giả xác định cả về phạm vi và mức độ với sự minh giải rõ ràng. Nhìn chung, các dấu hiệu ô nhiễm môi trường xảy ra trong khu vực chỉ là cục bộ, giới hạn trong một số thông số tiêu biểu và phần lớn xuất hiện trong giai đoạn khoan đặc biệt là khoan với dung dịch khoan không phải gốc nước và hầu hết giảm nhanh sau khi hoạt động khoan kết thúc.

Lê Thị Phượng (giới thiệu)Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​