Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận được công văn số 7090/BCT-TCCB ngày 09/11/2021 của Bộ Công Thương về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.

Mục đích của Thông tư nhằm sửa đổi một số nội dung quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho phù hợp với quy định tại Điều 116, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Điều 68, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị các đơn vị, ban chấp hành công đoàn của đơn vị và người lao động làm việc tại các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý để hoàn thiện Thông tư.

Hình thức góp ý:

- Bằng văn bản: gửi về Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Hoặc bằng email: trongtd@pvn.vn

Thời gian nhận ý kiến: trước ngày 03/12/2021.

Các văn bản kèm theo:

- Công văn 7090/BCT-TCCB

- Báo cáo đánh giá thực trạng

- Nội dung lấy ý kiến của Petrovietnam.Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​