CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TẬP ĐOÀN


Sự quan tâm và đánh giá cao vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Luật dầu khí đã được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 3 thông quan ngày 6-7-1993, cụ thể, trong chương III, điều 15, khoản 10 nêu rõ: Hợp đồng dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu do Chính phủ Việt Nam ban hành, trong đó có nội dung về cam kết đào tạo và ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ Việt Nam đối với các Nhà thầu dầu khí. Khoản 4, Điều 30 của Luật quy định, một trong các nghĩa vụ của Nhà thầu là: chuyển giao công nghệ, đào tạo, sử dụng cán bộ, công nhân Việt Nam và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ngay từ ngày đầu thành lập, PVN đã rất quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nhân lực và xác định công tác thu hút nhân tài là nhiệm vụ quan trọng, giúp tăng năng suất lao động toàn tập đoàn. Ngoài các quy chế về đào tạo và phát triển nhân lực, công tác quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng lao động được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng theo các quy định của Nhà nước, đáp ứng kịp thời thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của các đơn vị và của cả Tập đoàn.

Quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 đã nêu rõ: Phát triển ngành Dầu khí thành ngành Kinh tế – kỹ thuật quan trọng, then chốt, hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành Dầu khí; xây dựng PVN… có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển, PVN đã đưa ra 3 giải pháp đột phá: Đột phá về khoa học công nghệ, đột phá về cơ chế quản lý, đột phá về phát triển nguồn nhân lực, trong đó lấy đột phá phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm.

PVN tích cực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với việc xây dựng chương trình đào tạo chi tiết chuyên sâu, chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, tìm kiếm thăm dò, khai thác... trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị thành viên như Viện Dầu khí, trường Đại học Dầu khí, trường Cao đẳng nghề Dầu khí… tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo. PVN cũng yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ để sẵn sàng tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, dài hạn.

Các loại hình đào tạo bao gồm: Đào tạo chính quy, dài hạn (tuyển chọn và đào tạo sinh viên đại học, sau đại học ở nước ngoài; đào tạo công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, cao đẳng nghề); đào tạo bồi dưỡng thường xuyên (đào tạo nhập ngành; đào tạo cập nhật theo chuyên đề nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, quản lý; đào tạo ngoại ngữ, tin học…); đào tạo lấy chứng chỉ quốc tế, đào tạo trước tuyển dụng đội ngũ vận hành cho các dự án trọng điểm; đào tạo nhân sự vận hành các công trình dầu khí; đào tạo chuyên sâu/chuyên gia cho các lĩnh vực (từ một năm trở lên); đào tạo chuyển giao công nghệ mới; đào tạo kèm cặp tại chỗ, trong nội bộ công ty... Loại hình đào tạo nội bộ, đào tạo kèm cặp tại chỗ là hình thức đào tạo rất có hiệu quả. Đây là những hình thức đào tạo thực hiện phổ biến ở hầu hết các đơn vị thành viên.

Lao động của ngành Dầu khí được đào tạo hệ thống và ở cấp độ đào tạo cao hơn so với mặt bằng chung. Tỷ lệ lao động qua đào tạo dài hạn đạt xấp xỉ 90%, tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học cũng vượt trội. Trong những năm qua, số lao động được đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học tăng nhanh. Hiện tại, 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo/điều hành có trình độ đại học trở lên và trong đó có khoảng 20% có trình độ trên đại học.

Hiện tại, Tập đoàn có 3 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là Viện Dầu khí Việt Nam: Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học; Trường đại học Dầu khí đào tạo cử nhân, người lao động có tính kế cận và Trường cao đẳng Nghề Dầu khí đào tạo người lao động trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh.

Viện Dầu khí- VPI

Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất.

Hơn 30 năm qua, Viện đã song hành cùng đất nước, cùng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, hăng say nghiên cứu, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, để ngày hôm nay thực sự trở thành một tổ chức khoa học - công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam, với một số lĩnh vực ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí; và Lưu trữ Dầu khí.

Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện trong những năm qua đã góp phần tư vấn xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành, sáng tỏ cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, gia tăng thu hồi dầu, lựa chọn quy trình công nghệ lọc hóa dầu, chế biến khí, giải quyết nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường cũng như kinh tế và quản lý dầu khí...

Với vai trò là đơn vị đi đầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, Viện Dầu khí Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển; ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết khoa học-đào tạo-sản xuất, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng nghiên cứu, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững của ngành.

Trường Đại học Dầu khí- PVU

Ngày 25/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2157/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam - PVU. Theo quyết định này, PVU là trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành Dầu khí Việt Nam. PVU về cơ bản là trường đại học định hướng nghề nghiệp, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam vào năm 2020, một trong những trường đại học có uy tín của khu vực vào năm 2025, châu Á và thế giới vào trước năm 2050.

PVU thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn và của đất nước.

PVU đào tạo chủ yếu theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, chất lượng cao, có tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường gắn đào tạo với thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học, có quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi, đa dạng và có khả năng cạnh tranh bình đẳng để phát triển và hội nhập, có cam kết với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí- PVMTC

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí được thành lập ngày 7- 11 – 1975, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, tái đào tạo, đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo trước tuyển dụng và cung ứng nguồn nhân lực cho PVN. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, trường liên tục phát triển và khẳng định được vị thế quan trọng của mình trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí nói riêng và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại, đồng bộ, đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ các trường Đại học, các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia. Trong những năm qua, trường đã tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho hơn 75.000 lượt học viên với trên 75 chuyên ngành, có trình độ khác nhau, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí, và cho nền kinh tế đất nước.

Trong giai đoạn hội nhập, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế quốc dân và ngành công nghiệp Dầu khí, với mục tiêu “ Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao”, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư, phát huy nội lực và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường, các trung tâm đào tạo, các tổ chức kinh tế, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ kỹ thuật cho ngành, cho các nhà thầu Dầu khí trong và ngoài nước cũng như sự nghiệp “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” đất nước.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Fanpage

​​​​​​​