Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2: Quyết tâm phát điện vào cuối năm 2020
Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) đã trở thành nền tảng để đảng viên, cán bộ, công nhân sống và làm việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 theo đúng tinh thần: tin tưởng trụ vững, vượt khó đưa dự án về đích.

Đối với dự án đang gặp muôn vàn khó khăn như NMNĐ Thái Bình 2, để dòng chuyển động của công việc không bị đình trệ, cán bộ, đảng viên tại Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (Ban QLDA) luôn động viên nhau giữ vững niềm tin, nỗ lực tìm mọi giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án. Quan trọng nhất, Đảng ủy Ban QLDA thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung Chỉ thị 05 vào từng hoạt động, nếp sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên tại dự án.


Lễ kết nạp đảng viên mới tại Ban QLDA năm 2018

Sau 3 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, toàn thể đảng viên, người lao động trong Ban QLDA đã quán triệt nhận thức về nội dung cơ bản của Chỉ thị 05, việc thực hiện Chỉ thị 05 dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt, những cán bộ, đảng viên đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể gương mẫu, đi đầu, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong Ban QLDA sát thực hơn, hiệu quả hơn.

Hằng năm, Đảng ủy Ban QLDA tổ chức các buổi học tập chuyên đề nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, năm 2016, Đảng ủy Ban QLDA mời GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu chuyên đề về các vị lãnh tụ của đất nước qua các thời kỳ. Đầu năm 2019, Đảng ủy Ban QLDA phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng và phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Ban QLDA là một trong những đơn vị luôn tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức, đồng thời lồng ghép các chuyên đề khác vào sinh hoạt chính trị định kỳ của Đảng bộ Ban QLDA.

  Thực hiện Chỉ thị 05, Ban QLDA đã nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu đơn vị, xây dựng chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, người lao động.

Trong những năm qua, Đảng ủy Ban QLDA đã xây dựng và tổ chức chương trình hành động, kế hoạch, đặc biệt nâng cao trách nhiệm tự giác nêu gương của cán bộ chủ chốt, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính nghiêm minh, nâng cao chất lượng công việc.

Xác định việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ủy Ban QLDA đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị, nhất là trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ hằng tháng; kết hợp chặt chẽ với triển khai các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu đơn vị, xây dựng chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, người lao động; lấy kết quả học tập là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm đối với đảng viên, cán bộ, người lao động.

Trước những khó khăn mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ban QLDA đã và đang đối mặt, ảnh hưởng lớn tới tình hình triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2 và tác động tiêu cực đến tư tưởng người lao động, Đảng ủy Ban QLDA đã ban hành Nghị quyết số 17- NQ/ĐU ngày 25-4-2016 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2; Chỉ thị số 31-CT/ĐU ngày 21-9-2016 về tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn triển khai dự án; Chỉ thị số 42-CT/ĐU ngày 16-11-2017 về thực hiện Chương trình hành động số 684/CTr-ĐU của Đảng ủy Công ty Mẹ và Nghị quyết liên tịch số 6356/NQLT-ĐU-HĐTV-TGĐ của PVN về triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Đồng thời Đảng ủy Ban QLDA phân công các lãnh đạo chủ chốt đơn vị phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ban QLDA để thống nhất ý chí, hành động vì mục tiêu hoàn thành Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Đảng ủy Ban QLDA đã chủ động nghiên cứu tình hình cụ thể và xác định những nội dung đột phá nhằm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Trong 3 năm qua, Ban QLDA tập trung chống bệnh thành tích, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương, đồng thời triển khai tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác an sinh xã hội.

Đảng ủy Ban QLDA giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua các cuộc sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ định kỳ, giao ban nội bộ, sinh hoạt đoàn thể, giám sát thông qua công việc hằng ngày... Qua đó, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ban QLDA luôn có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, đoàn kết, giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ban QLDA cơ bản đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của chi bộ, cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trưởng ban QLDA Nguyễn Ngọc Hải cho biết: “Ban QLDA sẽ tập trung quyết liệt đưa NMNĐ Thái Bình 2 phát điện vào cuối năm 2020. Đây không chỉ là nhiệm vụ chung và mục tiêu cuối cùng của dự án mà còn là nhiệm vụ chính trị của cả PVN nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Chính vì vậy, Đảng ủy Ban QLDA sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ, chi bộ và của đơn vị”.

Có thể nói, thực hiện Chỉ thị 05 tại một trong những dự án nguồn điện cấp bách quốc gia, như Thái Bình 2 là việc cực kỳ quan trọng. Chỉ có những hành động, việc làm cụ thể có tính nêu gương của chính cán bộ, đảng viên tại dự án mới có thể kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, để động viên toàn thể cán bộ, người lao động kiên trung dồn hết tâm sức vì một mục đích chung là đưa dự án về đích. Đó chính là ý chí của cán bộ, đảng viên tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​