Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương
Thực hiện Công văn số 901-CV/ĐU ngày 01/12/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Khối DNTW, Phòng TT&VHDN trân trọng các đồng chí các văn bản của Trung ương Đảng, bao gồm:

Xem chi tiết Công văn số 901-CV/ĐU

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 

2. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

3. Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Đề nghị các đồng chí triển khai, thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​