PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 23% kế hoạch 2019
Trong năm 2019, vượt lên những khó khăn, thách thức, bằng bản lĩnh đã được tôi rèn và những giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trong đó đã nộp ngân sách Nhà nước 108 nghìn tỉ đồng, vượt 23% kế hoạch.

Năm 2019, PVN tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là quy chế tài chính Công ty mẹ - PVN, đề án tái cấu trúc PVN chưa được phê duyệt, các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho PVN chưa được ban hành... Tuy nhiên, ý thức đầy đủ về trách nhiệm của một tập đoàn kinh tế đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của PVN đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng và nguồn thu ngân sách Nhà nước; với phương châm “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV PVN đã giữ vững niềm tin, đoàn kết, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.


Người lao động PV DRILLING trên giàn khoan

Kết thúc năm 2019, với định hướng và phương châm hành động đúng đắn, cùng những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, PVN đã về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 736,2 nghìn tỉ đồng, vượt 123,9 nghìn tỉ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN đạt 108 nghìn tỉ đồng, vượt 20,5 nghìn tỉ đồng (23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỉ đồng, vượt 40% kế hoạch...

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách, PVN đã tích cực, chủ động thực hiện và kịp thời, thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc liên quan, những vấn đề vượt thẩm quyền, để xin ý kiến chỉ đạo. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 đạt trên 30,4 nghìn tỉ đồng.

PVN đã chủ động, tích cực trong việc xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29-9-2017.

PVN đã hoàn thành báo cáo Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2019-2025. Hiện tại, PVN đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu để làm cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Các hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác an ninh, an toàn, môi trường trên các công trình dầu khí được bảo đảm; công tác đào tạo được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ PVN đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

Đặc biệt, PVN đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác truyền thông và triển khai nhiều biện pháp nhằm tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Với kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính vững mạnh đạt được trong những năm qua và năm 2019, cũng như triển vọng phát triển tích cực trong tương lai, PVN đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+. Đây là một trong những minh chứng rõ nét phản ánh sự đổi mới, nâng cao công tác quản trị tài chính tích hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN là kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược đối với PVN; là cơ sở, điều kiện vững chắc để PVN huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Bước sang năm 2020, xác định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020, PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, PVN sẽ tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của PVN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các đơn vị thành viên, các nhà thầu dầu khí thực hiện đúng kế hoạch, chương trình ngân sách năm 2020 đã được phê duyệt, chấp thuận; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí; hoàn thành và áp dụng thực hiện 6 bộ quy chế chuẩn mực tại Công ty mẹ- PVN; kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong toàn PVN, nhất là tại Công ty mẹ.

Tập đoàn sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhiệt điện than của PVN, gồm: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm: Chuỗi Dự án Lô B; chuỗi Dự án Cá Voi Xanh; tập trung hoàn thành xử lý các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29-9-2017.

Cùng với đó, PVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành liên quan để sớm được Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2019-2025; rà soát, cập nhật, điều chỉnh chiến lược phát triển của PVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; rà soát, đánh giá tất cả các dự án đầu tư để xác định nhóm các dự án ưu tiên theo từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với khả năng cân đối, thu xếp vốn và dòng tiền cho nhu cầu đầu tư của PVN.

Đồng thời, PVN tiếp tục tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật số vào công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN.

PVN chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; triển khai có hiệu quả Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của PVN; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại, yếu kém nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, với bản lĩnh đã được tôi rèn, tinh thần đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ, đặc biệt là với những giải pháp quyết liệt và cụ thể nêu trên, PVN sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được Đảng, Chính phủ giao trong năm 2020, tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​