Ông Hoàng Quốc Vượng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 - Sinh ngày 6/3/1963
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 4/7/1998

Ông Lê Mạnh Hùng

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 24/10/1973
 - Quê quán: Hưng Yên
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/08/2007

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hóa dầu và Hữu cơ, Đại học Bách Khoa
 - Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội (2003)
 - Tiến sỹ chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội (2008)
* Quá trình công tác:
 - 2000 - 2001: Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga
 - 2001 - 2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm
   Dầu khí (DMC)
 - 2005 - 2006: Cán bộ Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ
 - 2007 - 2009: Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn
 - 12/2009 - 2011: Trưởng Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
 - 03/2011 - 2013: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 - 10/2013 - 6/2019: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn;
 - Từ 20/6/2019: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn;
 - Từ 7/2019: Tổng Giám đốc Tập đoàn

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Phạm Xuân Cảnh

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 10/03/1963
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/10/1985

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Khoan Thăm dò Khai thác Dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất
 - Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, Đại học Grigggs (Hoa Kỳ)
 - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chuyên ngành Chính trị học, cấp đào tạo Đại học
* Quá trình công tác:
 - 1985 - 1988: Cán bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất
 - 1998 - 1995: Tổng thư ký Hội Sinh viên Hà Nội khoá I, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà
   Nội
 - 1995 - 1996: Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội khóa II, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt
   Nam khóa V, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên
   Tiền phong Hồ Chí Minh TP.Hà Nội
 - 1997 - 2002: Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XII, Bí
   thư Đảng bộ Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Hà Nội
 - 2000 - 2003: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa VII
 - 2003 - 2006: Chuyên viên cao cấp, Vụ III, Văn phòng Chính phủ
 - 2006 - 2008: Phó vụ trưởng vụ III, Văn phòng chính phủ
 - 2008 - 08/2015: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Dầu
   khí Việt Nam
 - Từ 09/2015: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
   Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Hùng Dũng

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 19/08/1962
 - Quê quán: Thanh Hóa
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/05/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Đại học Hàng hải
 - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân
 - Tiến sỹ chuyên ngành Tin học, khoa học tính toán và quản lý, Viện nghiên
   cứu khoa học thực nghiệm Điện tử và trang thiết bị Điện (Liên bang Nga)
 - Cao cấp Lý luật Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* Quá trình công tác:
 - 1988 - 1993: Thuyền trưởng, Công ty Dịch vụ Thủy sản Tây Nam (Bộ Thủy Sản)
 - 1993 - 1998: Thuyền phó, Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC)
 - 1998 - 2005: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất; Phòng Kinh tế Kế hoạch;
   Phó phòng phụ trách; Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
   (PTSC)
 - 2005: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 2006 - 2008: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 2008 - 07/2008: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch
   vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 07/2008 - 09/2008: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 09/2008 - 2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ
   phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Từ 04/2013: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 10/08/1962
 - Quê quán: Quảng Trị
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/08/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Khai thác Dầu khí, Đại học Hóa dầu Bacu (Liên Xô) (1986)
 - Thạc sỹ Thiết kế công nghệ Hệ thống, Đại học RMIT (Úc) (2002)
* Quá trình công tác:
 - 1987 - 1996: Đốc công khai thác; Đội phó khai thác, Giàn phó và Giàn trưởng MSD - 2,
   Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro.
 - 1996 - 2003: Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - 2003 - 2005: Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro
 - 2005 - 2009: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - 04/2009: Phó Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro
 - 07/2009: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Từ 02/2012 - 03/2016: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 3/2016 - 3/2017: Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn;
 - Từ 3/2017 - 12/2017: Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn;
 - 01/2018 - 6/2019: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
 - Từ 7/2019: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương


Ông Phan Ngọc Trung

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày: 10/07/1961
 - Quê quán: Quảng Trị
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/03/1987

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Khai thác Dầu khí, Trường Đại học Dầu hóa Azerbaijan, Bacu (Liên Xô cũ)
 - Tiến sỹ Khai thác dầu khí, Trường Đại học Dầu hóa Azerbaijan, Bacu (Liên Xô cũ)
 - Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
 - Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội
* Quá trình công tác:
 - 1987 - 1988: Cán bộ Viện Cơ học
 - 1988 - 1992: Cán bộ khoa học Viện Dầu khí Việt Nam
 - 1992 - 1993: Chuyên viên phòng khoa học kỹ thuật- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 1993 - 1995: Chuyên viên phòng Thẩm định - Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 03/1995 - 09/1995: Cán bộ biệt phái, Phó chủ nhiệm dự án đường ống Nam Côn Sơn -
   Văn phòng BP, Tp. Hồ Chí Minh
 - 1995 - 2004: Chuyên viên Ban Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2004 - 2007: Phó Trưởng ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 07/2007 - 12/2007: Trưởng Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
   Uỷ viên Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 01/2008 - 04/2008: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí;
   Uỷ viên Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 2008 - 2014: Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam;
   Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 2014 - 2015: Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam
 - Từ 05/2015: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ thi đua toàn quốc
• Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương
• Bằng khen Bộ Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng

Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 24/10/1973
 - Quê quán: Hưng Yên
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/08/2007

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hóa dầu và Hữu cơ, Đại học Bách Khoa
 - Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội (2003)
 - Tiến sỹ chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội (2008)
* Quá trình công tác:
 - 2000 - 2001: Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga
 - 2001 - 2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm
   Dầu khí (DMC)
 - 2005 - 2006: Cán bộ Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ
 - 2007 - 2009: Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn
 - 12/2009 - 2011: Trưởng Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
 - 03/2011 - 2013: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 - 10/2013 - 6/2019: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn;
 - Từ 20/6/2019: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn;
 - Từ 7/2019: Tổng Giám đốc Tập đoàn

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Đỗ Chí Thanh

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 17/03/1968
 - Quê quán: Hải Phòng
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2005

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Kinh tế, Đại học Mỏ Địa chất
 - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Mỏ Địa chất
* Quá trình công tác:
 - 1991 - 2006: Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Phó Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2007 - 2009: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009 - 2010: Chánh Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2010 - 2014: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
   (PVPower)
 - Từ 01/2015: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III

Ông Lê Xuân Huyên

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 05/01/1966
 - Quê quán: Hải Phòng
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/12/2001

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Tiến sỹ Quá trình và Thiết bị Công nghệ hóa học
* Quá trình công tác:
 - 06/1995 - 03/1997: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 - 04/1997 - 02/1999: Ban Chế biến dầu khí (CBDK), Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 03/1999 - 04/2002: Biệt phái làm việc tại Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Việt-Nga (VietRoss),
   kinh qua các chức danh: Đại diện trưởng giám sát Hợp đồng FEED tại Vương Quốc Anh,
  Trợ lý Phó TGĐ thứ nhất kiêm Phụ trách Phòng Hợp đồng.
 - 04/2002 - 09/2004: Ban CBDK, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 10/2004 - 07/2008: Làm việc tại Ban QLDA Lọc hóa dầu Nghi Sơn, kinh qua các chức danh: Chuyên viên, Phụ trách Phòng Kỹ thuật
 - 08/2008 - 06/2011: Làm việc tại Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), giữ chức vụ Đồng Giám đốc Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
 - 07/2011 - 02/2014: Phó Trưởng Ban CBDK Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV (MC), Người đại diện phần vốn của PVN tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ 13/8/2013 đến tháng 6/2018.
 - 02/2014 - 05/2014: Phó Trưởng ban phụ trách Ban CBDK Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 06/2014 - 17/5/2018: Trưởng Ban CBDK Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 18/5/2018-06/2018: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn
 - Từ 07/2018- đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 - 04/9/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Khen thưởng

 -Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Mậu

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Tiến Dũng

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày: 20/07/1967
 - Quê quán: Thái Bình
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 23/09/1999

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 - Cử nhân Ngoại ngữ - Anh văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
* Quá trình công tác:
 - 1992 - 1997 : Làm việc tại các công ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia (Singapore, Úc, Thái Lan…)
 -1997 - 2001: Xưởng trưởng Xưởng kiểm định và Sửa chữa thiết bị Dầu khí thuộc PTSC Offshore.
 -2001 - 2005: Giám Đốc Xí nghiệp Khoan Dầu khí thuộc PV Drilling.
 -2005 - 2009: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan.
 -2009 - 8/2010: Phó Tổng Giám đốc thường trực PV Drilling.
 -8/2010 - 4/2019: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV Drilling.
 -4/2019 - 3/2020: Chủ tịch HĐQT, PV Drilling.
 -3/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch HĐQT PV Drilling.

Ông LÊ NGỌC SƠN

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Kiểm soát viên phụ trách chung

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Kiểm soát viên

BÀ VŨ HỒNG NHUNG

Kiểm soát viên tài chính

​​​​​