CÁC DỰ ÁN DẦU KHÍ Ở NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, PVN có tổng cộng ký kết 30 dự án, hợp đồng tại nước ngoài. Trong đó, có 14 hợp đồng, dự án đang triển khai thực hiện gồm có 7 dự án phát triển khai thác và 7 dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí tại hơn 10 nước trên khắp thế giới.

Cụ thể như sau:

TT DỰ ÁN NĂM CHỦ ĐẦU TƯ
I DỰ ÁN DO PVN THỰC HIỆN
Dự án Phát triển Khai thác
1 Nhenhexky - LB Nga (49%) 2008 PVN
2 Nagumanov - LB Nga (49%) 2010 PVN
II DỰ ÁN DO PVEP THỰC HIỆN
Dự án Phát triển Khai thác
1 Junin 2 - Venezuela (40%) 2010 PVEP
2 Lô 433a&416b - Algeria (40%) 2002 PVEP
3 PM 304, Malaysia (15%) 2002 PVEP
4 SK 305, Malaysia (30%) 2003 PVEP
5 Lô 67 - Peru (50%) 2012 PVEP
6 Tamtsaq, Mông Cổ (chưa góp vốn)
Dự án Tìm kiếm Thăm dò
1 Lô XV - Campuchia (100%) 2009 PVEP
2 Lô M2 - Myanmar (85%) 2008 PVEP
3 Lô Danan - Iran (100%) 2008 PVEP
4 Lô Marine XI, Congo (10%; 8,5%) 2009 PVEP
5 Lô MD2, Myanmar (20%) 2015 PVEP
6 Lô MD4, Myanmar (20%) 2015 PVEP
7 Lô 39 - Peru (35%) 2011 PVEP
Dự án kết thúc
1 Lô Savanakhet - Lào (25%) 2008 PVEP
2 Lô Tanit - Tunisia (60%) 2008 PVEP
3 Lô Guellala - Tunisia (60%) 2008 PVEP
4 Lô 16,17 - Cuba (100%) 2007 PVEP
5 Lô Randugunting - Indonesia (30%) 2008 PVEP
6 Majunga - Madagascar (10%) 2007 PVEP
7 Lô Champasak & Saravan - Lào (80%) 2008 PVEP
8 Lô Bomana - Cameroon (25%) 2006 PVEP
9 Lô Nem I - Indonesia (20%) 2003 PVEP
10 Lô Nem II - Indonesia (20%) 2003 PVEP
11 Lô Molabaur - Uzberkistan (100%) 2012 PVEP
12 HĐ NCC Paleozoi - Uzberkistan (50%) 2012 PVEP
13 Lô 162 - Peru (100%) 2009 PVEP
14 Lô Kossor - Uzeberkistan (100%) 2009 PVEP
15 Lô 31, 32, 42, 43, Cuba (100%) 2007 PVEP
16 Lô Z47 - Peru (100%) 2008 PVEP

​​​​​​​​​​​​​