Công bố thông tin

TT

Công bố thông tin

 1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2020
 3 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018
 4 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017
 5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2019
 6 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
7 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2017-2019)
8 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
9 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

10

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

11

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

12

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

13

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

14

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

15

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn