STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
178 149/2013/NĐ-CP Nghị Định 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 31/10/2013 File 1
179 7069/QĐ-DKVN Quyết định số 7069/QĐ-DKVN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Quy định về tiêu chí đánh giá, thẩm định và quyết định đầu tư dự án tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí" ban hành kèm theo Quyết định số 4028/QĐ-DKVN ngày 12/05/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 02/10/2013 File 1
180 5021/ QĐ-DKVN Quyết định 5021/ QĐ-DKVN ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác tham gia các hoạt động của Diễn đàn Hàng hải quốc tế các Công ty dầu (OCIMF) và triển khai công tác thanh kiểm tra an toàn tàu vận chuyển dầu khí, phương tiện nổi và cảng xuất nhập dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  29/06/2012 File 1
181 2273/QĐ-DKVN Quyết định 2273/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  22/03/2012 File 1
182 7859/QĐ-DKVN Quyết định 7859/QĐ-DKVN về việc ban hành Quy chế ủy thác cho vay của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  31/08/2011 File 1
183 1998/QĐ-DKVN Quyết định số 1998/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế tổ chức và quản lý công tác đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" 14/07/2011 File 1
184 5832/QĐ-DKVN Quyết định 5832/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà ở cán bộ, công nhân viên tại các dư án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  30/06/2011 File 1
186 4210/ QĐ-DKVN Quyết định 4210/ QĐ-DKVN Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  15/05/2011 File 1
187 1239/QĐ-DKVN Quyết định 1239/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế  17/02/2011 File 1
204 1441/QĐ-DKVN Quyết định 1441/QĐ-DKVN về việc ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí  06/03/2009 File 1
205 16/2008/QĐ-BXD Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng 31/12/2008 File 1 , File 2
208 678/2008/QĐ-BKH Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH về việc Ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu 02/06/2008 File 1 , File 2
219 52/2007/QÐ-BTC Quyết định số 52/2007/QÐ-BTC về việc Ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải Quan điện tử 22/06/2007 File 1
220 103/2007/NĐ-CP Nghị định số 103/2007/NĐ-CP về Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 14/06/2007 File 1
226 111/2006/NÐ-CP Nghị định số 111/2006/NÐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 29/09/2006 File 1 , File 2
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
167 5-KNĐ Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến của quần chúng đối với người xin vào Đảng ... 27/01/2015 File 1
168 A.11 Mẫu Giấy uỷ quyền 27/01/2015 File 1
169 NXDU_MS3 Nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú (đối với quan chúng xin vào Đảng - Mẫu số 3) 27/01/2015 File 1
170 TSCD1 Mẫu bàn giao tài sản cố định (*.tif) -> chọn chế độ in 2 mặt ... 27/01/2015 File 1
171 CHQS Phiếu điều tra Quân nhân dự bị hạng 2 ... 27/01/2015 File 1
172 A12 Mẫu Giấy mời 27/01/2015 File 1
173 CVPTCT Hướng dẫn sử dụng các chức năng của TCT trong hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
174 PVHD Truy cập và thay đổi Mật khẩu truy cập hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
175 KHTN Mô tả nội dung thử nghiệm hệ thống QLCVTL 26/06/2002-11/07/2002 26/01/2015 File 1
176 LĐB Hướng dẫn sử dụng các chức năng của Lãnh đạo Ban trong hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
185 HT.01 Quy trình Quản lý tài liệu HTQLCL (Mã số: HT.01) 01/06/2011 File 1
245 Quy trinh KTDK Quy trình Xét duyệt báo cáo kế hoạch phát triển mỏ dầu khí (Mã số: QT.KTDK.02) File 1
246 QT-TCNS Quy trình Thành lập Công ty TNHH một thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Mã số: TCNS.03) File 1
247 Quy%20trinh%20STSSK Quy trình Xử lý các vấn đề liên quan đến An toàn - Sức khoẻ - Môi trường (Mã số: ATSK.01) File 1
248 QT-TCNS Quy trình Điều động và tuyển dụng lao động tại cơ quan Công ty mẹ -  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Mã số: TCNS.01) File 1
249 Quy trinh TKTD Quy trình Tổ chức đấu thầu các hoạt động tìm kiếm thăm dò (Mã số: TKTD.01) File 1
250 Quy%20trinh%20XD Quy trình Xử lý công việc trong Ban Xây dựng (Mã số: XD.01) File 1
251 Quy trinh- BK Quy trình Quản lý công tác vận hành bảo dưỡng đường ống dẫn khí (Mã số: BK.02) File 1
252 Quy trinh KHCN Quy trình Xây dựng và ban hành định mức (Mã số: KHCN.02) File 1
253 Quy trinh TTr Quy trình Xét duyệt, công bố tài liệu mật nghành dầu khí (Mã số: TTr.02) File 1
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
166 1011/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 03/07/2015 File 1
177 04/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 20/01/2015 File 1
188 190/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29/01/2011 File 1
189 2402/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29/12/2010 File 1
190 84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí 15/12/2010 File 1
192 84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí 15/12/2010 File 1
193 2157/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 25/11/2010 File 1
194 2031/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 09/11/2010 File 1
195 1377/QĐ-TTg Về việc bà Phan Thị Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghỉ hưu 07/08/2010 File 1
196 1006/QĐ-TTg Về việc ông Trần Ngọc Cảnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, nghỉ hưu 30/06/2010 File 1
198 662/QĐ-TTg Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 12/05/2010 File 1
199 260/QĐ-TTg Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 12/02/2010 File 1
200 276/QĐ- TTg Về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật trữ lượng dầu khí mỏ Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng 12/02/2010 File 1
201 1743/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật trữ lượng dầu khí 30/10/2009 File 1
202 1278/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia,Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan 14/08/2009 File 1
203 1034/QĐ-TTg Về ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam 20/07/2009 File 1
206 1408/QĐ-BXD Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng 04/12/2008 File 1 , File 2
207 143/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí 29/10/2008 File 1
209 07/2008/TT-BXD Thông tư số 07/2008/TT-BXD: Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy địn hoạch xây dựng 07/04/2008 File 1 , File 2
211 127/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí 28/01/2008 File 1
212 130/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí 28/01/2008 File 1
214 1343/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển, khai thác dầu khí khu vực Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen, Lô 15-1 08/10/2007 File 1
217 06/2007/TT-BXD Thông tư số 06/2007/TT-BXD: Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 25/07/2007 File 1
221 102/2007/NĐ-CP Nghị định số 102/2007/NĐ-CP về Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ 14/06/2007 File 1
222 46//2007/QĐ-TTg Về việc phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam 03/04/2007 File 1
223 40/2007/QĐ-TTg Về việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí 21/03/2007 File 1
224 36/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 14/03/2007 File 1
225 81/QĐ-TTg Chuyển Công ty Tài chính Dầu khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17/01/2007 File 1
227 215/2006/QĐ-TTg Chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/09/2006 File 1
230 198/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 29/08/2006 File 1
233 64/2005/QĐ-TTg Phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ 25/03/2005 File 1
234 16/2003/QH11 Luật Xây Dựng (16/2003/QH11) 26/11/2003 File 1
235 246/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 18/11/2003 File 1
237 116/2001/QĐ-TTg QĐ về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí 02/08/2001 File 1
238 41/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí 08/03/1999 File 1
239 216/1998/QĐ-TTg Về khuyến khích đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn 07/11/1998 File 1
240 163/1998/QĐ-TTg Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 07/09/1998 File 1
241 330/TTg Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 29/05/1995 File 1
242 617/TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 26/10/1994 File 1
243 136/HĐBT Quyết định cho phép Liên đoàn dầu khí Việt-Xô hoạt động 01/01/1981 File 1
244 81/TTg Quyết định về một số chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân, nhân viên làm công tác khoan thăm dò dầu khí ở biển 05/03/1980 File 1
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
19 08082017 Ngày 08/08/2017 08/08/2017 File 1
22 07082017 Ngày 07/08/2017 07/08/2017 File 1
24 03082017 Ngày 03/08/2017 03/08/2017 File 1
26 02082017 Ngày 02/08/2017 02/08/2017 File 1
27 01082017 Ngày 01/08/2017 01/08/2017 File 1
30 31072017 Ngày 31/07/2017 31/07/2017 File 1
32 28072017 Ngày 28/07/2017 28/07/2017 File 1
33 27072017 Ngày 27/07/2017 27/07/2017 File 1
35 26072017 Ngày 26/07/2017 26/07/2017 File 1
191 2299/QĐ-TTg Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn 15/12/2010 File 1
197 924/QĐ-TTg Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 18/06/2010 File 1
210 21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 File 1 , File 2
213 157/2007/NĐ-CP Nghị định số 157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 File 1 , File 2
215 08/2007/TT-BXD Thông tư số 08/2007/TT-BXD: Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 10/09/2007 File 1 , File 2
216 103/2007/TT-BTC Thông tư số 103/2007/TT-BTC: Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước 29/08/2007 File 1
218 107/2007/NĐ-CP Nghị định số 107/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú 25/06/2007 File 1
228 112/2006/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về Sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP 19/09/2006 File 1
229 5586/BGTVT-VT Công văn số 5586/BGTVT-VT ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua bán tàu biển5586/BGTVT-VT 15/09/2006 File 1
231 68/2006/NÐ-CP Nghị định số 68/2006/NÐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 18/07/2006 File 1
232 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (48/2005/QH11) 29/11/2005 File 1
236 95/2001/QĐ-BTC Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC Ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01/10/2001 File 1
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
1 06092017 Ngày 06/09/2017 06/09/2017 File 1
2 05092017 Ngày 05/09/2017 05/09/2017 File 1
3 01092017 Ngày 01/09/2017 01/09/2017 File 1
4 31082017 Ngày 31/08/2017 31/08/2017 File 1
5 30082017 Ngày 30/08/2017 30/08/2017 File 1
6 29082017 Ngày 29/08/2017 29/08/2017 File 1
7 28082017 Ngày 28/08/2017 28/08/2017 File 1
8 24082017 Ngày 24/08/2017 24/08/2017 File 1
9 23082017 Ngày 23/08/2017 23/08/2017 File 1
10 22082017 Ngày 22/08/2017 22/08/2017 File 1
11 21082017 Ngày 21/08/2017 21/08/2017 File 1
12 18082017 Ngày 18/08/2017 18/08/2017 File 1
13 17082017 Ngày 17/08/2017 17/08/2017 File 1
14 16082017 Ngày 16/08/2017 16/08/2017 File 1
15 15082017 Ngày 15/08/2017 15/08/2017 File 1
16 14082017 Ngày 14/08/2017 14/08/2017 File 1
17 10082017 Ngày 10/08/2017 10/08/2017 File 1
18 09082017 Ngày 09/08/2017 09/08/2017 File 1
20 08082017 Ngày 08/08/2017 08/08/2017 File 1
21 07082017 Ngày 07/08/2017 07/08/2017 File 1
23 03082017 Ngày 03/08/2017 03/08/2017 File 1
25 02082017 Ngày 02/08/2017 02/08/2017 File 1
28 01082017 Ngày 01/08/2017 01/08/2017 File 1
29 31072017 Ngày 31/07/2017 31/07/2017 File 1
31 28072017 Ngày 28/07/2017 28/07/2017 File 1
34 27072017 Ngày 27/07/2017 27/07/2017 File 1
36 26072017 Ngày 26/07/2017 26/07/2017 File 1
37 25072017 Ngày 25/07/2017 25/07/2017 File 1
38 24072017 Ngày 24/07/2017 24/07/2017 File 1
39 20072017 Ngày 20/07/2017 20/07/2017 File 1
40 19072017 Ngày 19/07/2017 19/07/2017 File 1
41 18072017 Ngày 18/07/2017 18/07/2017 File 1
42 17072017 Ngày 17/07/2017 17/07/2017 File 1
43 14072017 Ngày 14/07/2017 14/07/2017 File 1
44 13072017 Ngày 13/07/2017 13/07/2017 File 1
45 12072017 Ngày 12/07/2017 12/07/2017 File 1
46 11072017 Ngày 11/07/2017 11/07/2017 File 1
47 10072017 Ngày 10/07/2017 10/07/2017 File 1
48 07072017 Ngày 07/07/2017 07/07/2017 File 1
49 06072017 Ngày 06/07/2017 06/07/2017 File 1
50 05072017 Ngày 05/07/2017 05/07/2017 File 1
51 04072017 Ngày 04/07/2017 04/07/2017 File 1
52 03072017 Ngày 03/07/2017 03/07/2017 File 1
53 30062017 Ngày 30/06/2017 30/06/2017 File 1
54 29062017 Ngày 29/06/2017 29/06/2017 File 1
55 28062017 Ngày 28/06/2017 28/06/2017 File 1
56 27062017 Ngày 27/06/2017 27/06/2017 File 1
57 26062017 Ngày 26/06/2017 26/06/2017 File 1
58 23062017 Ngày 23/06/2017 23/06/2017 File 1
59 22062017 Ngày 22/06/2017 22/06/2017 File 1
60 21062017 Ngày 21/06/2017 21/06/2017 File 1
61 20062017 Ngày 20/06/2017 20/06/2017 File 1
62 19062017 Ngày 19/06/2017 19/06/2017 File 1
63 16062017 Ngày 16/06/2017 16/06/2017 File 1
64 15062017 Ngày 15/06/2017 15/06/2017 File 1
65 14062017 Ngày 14/06/2017 14/06/2017 File 1
66 13062017 Ngày 13/06/2017 13/06/2017 File 1
67 12062017 Ngày 12/06/2017 12/06/2017 File 1
68 09062017 Ngày 09/06/2017 09/06/2017 File 1
69 08062017 Ngày 08/06/2017 08/06/2017 File 1
70 07062017 Ngày 07/06/2017 07/06/2017 File 1
71 06062017 Ngày 06/06/2017 06/06/2017 File 1
72 05062017 Ngày 05/06/2017 05/06/2017 File 1
73 02062017 Ngày 02/06/2017 02/06/2017 File 1
74 01062017 Ngày 01/06/2017 01/06/2017 File 1
75 30052017 Ngày 31/05/2017 31/05/2017 File 1
76 30052017 Ngày 30/05/2017 30/05/2017 File 1
77 29052017 Ngày 29/05/2017 29/05/2017 File 1
78 26052017 Ngày 26/05/2017 26/05/2017 File 1
79 25052017 Ngày 25/05/2017 25/05/2017 File 1
80 24052017 Ngày 24/05/2017 24/05/2017 File 1
81 23052017 Ngày 23/05/2017 23/05/2017 File 1
82 22052017 Ngày 22/05/2017 22/05/2017 File 1
83 19052017 Ngày 19/05/2017 19/05/2017 File 1
84 18052017 Ngày 18/05/2017 18/05/2017 File 1
85 17052017 Ngày 17/05/2017 17/05/2017 File 1
86 16052017 Ngày 16/05/2017 16/05/2017 File 1
87 15052017 Ngày 15/05/2017 15/05/2017 File 1
88 11052017 Ngày 11/05/2017 11/05/2017 File 1
89 10052017 Ngày 10/05/2017 10/05/2017 File 1
90 09052017 Ngày 09/05/2017 09/05/2017 File 1
91 08052017 Ngày 08/05/2017 08/05/2017 File 1
92 05052017 Ngày 05/05/2017 05/05/2017 File 1
93 04052017 Ngày 04/05/2017 04/05/2017 File 1
94 03052017 Ngày 03/05/2017 03/05/2017 File 1
95 27042017 Ngày 27/04/2017 27/04/2017 File 1
96 26042017 Ngày 26/04/2017 26/04/2017 File 1
97 25042017 Ngày 25/04/2017 25/04/2017 File 1
98 24042017 Ngày 24/04/2017 24/04/2017 File 1
99 21042017 Ngày 21/04/2017 21/04/2017 File 1
100 20042017 Ngày 20/04/2017 20/04/2017 File 1
101 19042017 Ngày 19/04/2017 19/04/2017 File 1
102 18042017 Ngày 18/04/2017 18/04/2017 File 1
103 17042017 Ngày 17/04/2017 17/04/2017 File 1
104 14042017 Ngày 14/04/2017 14/04/2017 File 1
105 13042017 Ngày 13/04/2017 13/04/2017 File 1
106 12042017 Ngày 12/04/2017 12/04/2017 File 1
107 11042017 Ngày 11/04/2017 11/04/2017 File 1
108 10042017 Ngày 10/04/2017 10/04/2017 File 1
109 07042017 Ngày 07/04/2017 07/04/2017 File 1
110 05042017 Ngày 05/04/2017 05/04/2017 File 1
111 04042017 Ngày 04/04/2017 04/04/2017 File 1
112 03042017 Ngày 03/04/2017 03/04/2017 File 1
113 31032017 Ngày 31/03/2017 31/03/2017 File 1
114 30032017 Ngày 30/03/2017 30/03/2017 File 1
115 29032017 Ngày 29/03/2017 29/03/2017 File 1
116 28032017 Ngày 28/03/2017 28/03/2017 File 1
117 27032017 Ngày 27/03/2017 27/03/2017 File 1
118 24032017 Ngày 24/03/2017 24/03/2017 File 1
119 23032017 Ngày 23/03/2017 23/03/2017 File 1
120 22032017 Ngày 22/03/2017 22/03/2017 File 1
121 21032017 Ngày 21/03/2017 21/03/2017 File 1
122 20032017 Ngày 20/03/2017 20/03/2017 File 1
123 17032017 Ngày 17/03/2017 17/03/2017 File 1
124 16032017 Ngày 16/03/2017 16/03/2017 File 1
125 15032017 Ngày 15/03/2017 15/03/2017 File 1
126 14032017 Ngày 14/03/2017 14/03/2017 File 1
127 13032017 Ngày 13/03/2017 13/03/2017 File 1
128 10032017 Ngày 10/03/2017 10/03/2017 File 1
129 07032017 Ngày 07/03/2017 07/03/2017 File 1
130 06032017 Ngày 06/03/2017 06/03/2017 File 1
131 03032017 Ngày 03/03/2017 03/03/2017 File 1
132 02032017 Ngày 02/03/2017 02/03/2017 File 1
133 01032017 Ngày 01/03/2017 01/03/2017 File 1
134 28022017 Ngày 28/02/2017 28/02/2017 File 1
135 27022017 Ngày 27/02/2017 27/02/2017 File 1
136 24022017 Ngày 24/02/2017 24/02/2017 File 1
137 23022017 Ngày 23/02/2017 23/02/2017 File 1
138 22022017 Ngày 22/02/2017 22/02/2017 File 1
139 21022017 Ngày 21/02/2017 21/02/2017 File 1
140 20022017 Ngày 20/02/2017 20/02/2017 File 1
141 17022017 Ngày 17/02/2017 17/02/2017 File 1
142 16022017 Ngày 16/02/2017 16/02/2017 File 1
143 15022017 Ngày 15/02/2017 15/02/2017 File 1
144 14022017 Ngày 14/02/2017 14/02/2017 File 1
145 13022017 Ngày 13/02/2017 13/02/2017 File 1
146 09022017 Ngày 09/02/2017 09/02/2017 File 1
147 08022017 Ngày 08/02/2017 08/02/2017 File 1
148 07022017 Ngày 07/02/2017 07/02/2017 File 1
149 06022017 Ngày 06/02/2017 06/02/2017 File 1
150 03022017 Ngày 03/02/2017 03/02/2017 File 1
151 24012017 Ngày 24/01/2017 24/01/2017 File 1
152 23012017 Ngày 23/01/2017 23/01/2017 File 1
153 19012017 Ngày 19/01/2017 19/01/2017 File 1
154 18012017 Ngày 18/01/2017 18/01/2017 File 1
155 17012017 Ngày 17/01/2017 17/01/2017 File 1
156 16/01/2017 Doc bao 16/01/2017 16/01/2017 File 1
157 13/01/2017 Doc bao 13/01/2017 13/01/2017 File 1
158 12/01/2017 Doc bao 12/01/2017 12/01/2017 File 1
159 11/01/2017 Doc bao 11/01/2017 11/01/2017 File 1
160 10012017 Đọc báo 10/01/2017 10/01/2017 File 1
161 09012017 Đọc báo 09/01/2017 09/01/2017 File 1
162 06012017 Đọc báo 06/01/2017 06/01/2017 File 1
163 05012017 Đọc báo 05/01/2017 05/01/2017 File 1
164 04012017 Đọc báo 04/01/2017 04/01/2017 File 1
165 03012017 Đọc báo 03/01/2017 03/01/2017 File 1
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn