Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN lĩnh vực E&P
Thực hiện Khung Chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-DKVN ngày 17/6/2021, ngày 13/3/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn đã ký Quyết định số 1472/QĐ-DKVN về việc phê duyệt danh mục các đề xuất nhiệm vụ KHCN và kế hoạch triển khai thuộc Chương trình KHCN lĩnh vực Tìm kiếm Thăm dò-Khai thác Dầu khí và Lưu giữ CO2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông báo và đề nghị Tổ chức/Đơn vị, căn cứ vào nhu cầu và năng lực, đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo phù hợp với danh mục các đề xuất và kế hoạch triển khai đã được Tổng giám đốc Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 1472/QĐ-DKVN đính kèm theo Thông báo này.

Công văn đề xuất nhiệm vụ KHCN của Tổ chức/Đơn vị, kèm theo: (i) Bảng tổng hợp danh mục Đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo, theo Mẫu 1-THĐXĐV.XĐ Phụ lục Thông báo; và (ii) Phiếu Đề xuất nhiệm vụ KHCN có đầy đủ thông tin, theo Mẫu phù hợp với loại hình nhiệm vụ KHCN tại Phụ lục Thông báo, đề nghị gửi về Ban Công nghệ-An toàn Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, không muộn hơn ngày 20/06/2024; kèm theo file mềm gửi về địa chỉ: hungnv02@pvn.vn.

Các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ông Ngọ Văn Hưng, Trưởng phòng KHCN, Ban Công nghệ-An toàn Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, theo địa chỉ email: hungnv02@pvn.vn.

 Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 1472/QĐ-DKVN ngày 13/3/2024.

- Mẫu 1-THĐXĐV.XĐ: Bảng tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KHCN của Đơn vị.

- Mẫu 2- ĐXĐT.XĐ: Đề xuất Đề tài khoa học và công nghệ.

- Mẫu 3-ĐXSXTN.XĐ: Đề xuất dự án SXTN.Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​