Petrovietnam: Quản trị rủi ro đảm bảo mục tiêu phát triển
Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của công việc, ngày 12/10/2021, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã quyết định thành lập Tổ quản lý rủi ro (QLRR) do ông Nguyễn Thành Hưởng, Phó Trưởng Ban Điện và Năng lượng tái tạo Petrovietnam làm Tổ trưởng.


 Ông Nguyễn Thành Hưởng, Phó trưởng Ban Điện và Năng lượng tái tạo Tập đoàn - Tổ trưởng Tổ Quản lý rủi ro

Gần đây, công tác quản trị rủi ro (QTRR) trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước luôn là vấn đề được quan tâm, là công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Việc nhận diện, đánh giá, định lượng và giám sát rủi ro là căn cứ cho doanh nghiệp tham khảo xây dựng mô hình quản lý rủi ro tại doanh nghiệp mình. Với mục tiêu đó, Tổ quản lý rủi ro của Petrovietnam có nhiệm vụ là đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề án QTRR của Petrovietnam, trong đó bao gồm Quy chế QLRR trình Hội đồng thành viên phê duyệt; Tham mưu, tư vấn cho Ban Điều hành Petrovietnam về các vấn đề trong công tác QLRR (như chính sách, công cụ QLRR...); Giám sát việc QLRR và thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý rủi ro của các ban/văn phòng Tập đoàn; Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện tổng hợp báo cáo QTRR của các ban/văn phòng để phân tích, đánh giá và đưa ra ý kiến cảnh báo, khuyến nghị biện pháp phòng ngừa (nếu có); đánh giá tổng thể tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống QLRR và đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp; Tư vấn và đưa ra các ý kiến đề xuất/khuyến nghị (nếu có) đối với các hồ sơ theo yêu cầu của Ban Điều hành Tập đoàn; Điều phối, hỗ trợ các chức năng QTRR giữa các ban/văn phòng Tập đoàn khi có phát sinh; Lập kế hoạch năm về kiểm tra, giám sát QLRR; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Điều hành Tập đoàn; Đầu mối tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ về QLRR; đề xuất các hoạt động đào tạo về công tác QLRR; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Tập đoàn giao.

Theo quyết định Tổ QTRR sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 01/11/2021, Tổ trưởng Tổ QLRR có trách nhiệm đề xuất Lãnh đạo Tập đoàn cử nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia Tổ, tổ chức xây dựng quy định hoạt động, kế hoạch hoạt động của Tổ trình Tổng giám đốc Tập đoàn phê duyệt, phân công và chỉ đạo nhân sự thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Tổ.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​