Petrovietnam đẩy mạnh các giải pháp gắn liền với công tác an toàn và môi trường
Tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực quản lý An toàn, Môi trường, Sức khỏe (ATSKMT), từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát an toàn, môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu liên quan theo thông lệ quốc tế.

Các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cần phải thống nhất, hài hòa

Tập đoàn PVN luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị thành viên, các nhà thầu và các đối tác nước ngoài thực thi tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về ATSKMT.

Theo đó, với định hướng đảm bảo phát triển bền vững, PVN xác định các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cần phải thống nhất, hài hòa với các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác tham vấn cộng đồng luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

 

(Ảnh: PVN)

Việc tăng cường các hoạt động phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế các tác động của dự án đến kinh tế - xã hội của người dân thể hiện trách nhiệm của các đơn vị trong Tập đoàn đối với cộng đồng và nâng cao hình ảnh một doanh nghiệp hướng tới cộng đồng.

Thời gian qua, Tập đoàn không ngừng nâng cao hệ thống quản lý ATSKMT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, có những giải pháp kỹ thuật để hạn chế nguy cơ do hoạt động của mình gây ra; nâng cao các biệp pháp khoa học công nghệ gắn liền với công tác an toàn và môi trường để đảm bảo hoạt động một cách an toàn – hiệu quả.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ chính sách ATSKMT trong mọi hoạt động của mình. PVN luôn áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản và môi trường.

Một trong những đơn vị tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường trong ngành Dầu khí là Vietsopetro. Từ những năm đầu đi vào hoạt động, khi “Quy chế về ngăn ngừa ô nhiễm trong việc khai thác các mỏ dầu khí biển” được Vietsovpetro ban hành kể từ năm 1984 - 3 năm sau khi Liên doanh được thành lập. Đến năm 1988, Vietsovpetro thành lập Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường (ATBVMT) với các đội ứng cứu chuyên ngành như chống cháy, chống phun trào dầu khí và cứu tràn dầu để sẵn sàng ứng cứu các dạng sự cố có thể xảy ra trên các công trình biển.

 

(Ảnh: Internet)

PV GAS là một trong những đơn vị tiêu biểu của Petrovietnam tuân thủ quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Định kỳ mỗi năm, PV GAS đều xây dựng, ban hành Kế hoạch An toàn - Vệ sinh - Lao động (ATVSLĐ) theo đúng quy định và phân công triển khai tất cả các đầu việc cụ thể kèm tiến độ tới các Đơn vị/Bộ phận liên quan trong Tổng Công ty.  Năm 2020, PV GAS vận hành các công trình khí luôn được đảm bảo an toàn, liên tục và hiệu quả; cung cấp tối đa sản lượng khí trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ điện của nền kinh tế.

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đáp ứng các vấn đề ATSKMT phát sinh trong thực tế

Tại PVN, các văn bản pháp luật mới về ATSKMT được kịp thời cập nhật, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện cho cán bộ chuyên trách ATSKMT, người lao động của Petrovietnam và các đơn vị. Đó là trong công tác an toàn, các dự án/công trình được lập và áp dụng bộ tài liệu quản lý an toàn được xây dựng theo quy định tại Luật Dầu khí, Luật An toàn Vệ sinh lao động, Nghị định số 13/2011/NĐ-CP; ghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và Thông tư 40/2018/ TT-BCT về quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí.

Công tác bảo vệ môi trường, các dự án/công trình mới được đưa vào được lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo đúng các quy định hiện hành tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT và các quy định pháp luật liên quan.

Công tác ATSKMT của Tập đoàn hiện được tập trung vào các nội dung chính: Quản lý an toàn sức khỏe; Quản lý an toàn công nghệ; Phòng cháy chữa cháy; Bảo vệ môi trường; Ứng phó với điều kiện thiên tai; Ứng cứu sự cố: và Phát triển bền vững.

(Ảnh: Báo Lao động)

Để giảm thiểu những rủi ro cho người lao động, giảm tác động đến môi trường  xung quanh, cùng với việc tiếp tục được duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý ATSKMT để  đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 14001 và ISO 9001, Petrovietnam thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các văn bản, quy định thuộc Hệ thống quản lý ATSKMT một cách phù hợp với sự thay đổi quy định pháp luật, yêu cầu của các hệ thống tiêu chuẩn liên quan, cũng như đáp ứng các vấn đề ATSKMT phát sinh trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Tập đoàn, PVN là đơn vị đầu tiên của ngành Công Thương ban hành Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030.

Cùng với đó, PVN còn tích cực tham gia vào quá trình soạn thảo và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ATSKMT, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động đặc thù của ngành dầu khí.

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, còn rất nhiều khó khăn, thách thức, PVN xác định thử thách cũng chính là cơ hội để bứt phá và khẳng định bản lĩnh, năng lực của Tập đoàn. Những thành quả PVN đã đạt được trong thời gian nhất là năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 chính là tiền đề và mục tiêu phấn đấu để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục đứng vững và phát triển.

Anh Thư
Theo moit.gov.vn


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​