Ứng dụng phương trình trạng thái trong chính xác hóa phân bố đặc tính chất lưu cho vỉa dầu có động thái lưu biến phức tạp
Nguyễn Hoàng Đức, Trần Quốc Việt, Nguyễn Hải An, Phùng Văn Hải- Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) . . Email: annh1@pvep.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.04-02

Đối với các mỏ dầu có động thái chất lưu biến đổi phức tạp, để mô hình hóa chính xác đặc tính dầu khí theo điều kiện áp suất - thể tích - nhiệt độ (PVT) thường phải chia ra rất nhiều phân vùng, tiến hành thu thập và phân tích thêm nhiều mẫu chất lưu (trong thực tế, tại mỗi vùng thủy động lực phải có ít nhất một giếng khai thác được thu thập mẫu) mà kết quả vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, mức độ chi tiết còn bị giới hạn bởi số vùng chia hữu hạn trong khi xét về mặt không gian thì đặc tính PVT chất lưu của vỉa có sự biến đổi liên tục. Bài báo giới thiệu việc ứng dụng phương trình trạng thái trong điều kiện cân bằng nhiệt động học để đưa ra phương án mô hình hóa hiệu quả đặc tính chất lưu cho từng vị trí cụ thể trong không gian (biến đổi liên tục) vỉa Hamra thuộc vùng dầu khí Touggourt, sa mạc Sahara. Từ đó, có thể mô hình hóa đặc tính chất lưu biến đổi liên tục, giảm thiểu tối đa việc phải tiến hành thu thập và phân tích thêm mẫu chất lưu cũng như tiết giảm chi phí.

Keywords: PVT, cân bằng nhiệt động học, phương trình trạng thái, mô hình hóa chất lưu.

Using equation of state (EOS) to enhance characterisation of petroleum reservoir fluids with complex behaviours
 
Nguyen Hoang Duc, Tran Quoc Viet, Nguyen Hai An, Phung Van Hai

Petrovietnam Exploration Production corporation

Email: annh1@pvep.com.vn

Abstract

For oil fields with complex fluid dynamics, to accurately simulate the oil and gas properties under pressure-volume-temperature (PVT) conditions it is often necessary to compartmentalise into sub-regions, collect and analyse many more fluid samples (in fact, in each hydrodynamic zone there must be at least one well to be sampled). However, the results are still not entirely correct. In addition, the level of detail is limited by a finite number of sub-regions while spatially, the fluid PVT properties of the reservoir change continuously. The paper presents the application of EOS in thermodynamic equilibrium in order to provide an effective method for modelling the fluid properties for each specific location in space (continuous variation) from Hamra reservoir in Touggourt, Sahara desert. Thus, it is possible to simulate the continuously variable fluid properties, minimise the need to carry out the collection and analysis of additional fluid samples and reduce costs.

Keywords: PVT, thermodynamic equilibrium, Equation of State, reservoir fluid simulation.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​