Ứng dụng phương pháp tối ưu bề mặt đáp ứng và thiết kế thử nghiệm box-behnken nhằm tối ưu hóa thiết kế nứt vỉa thủy lực cho đối tượng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ
Nguyễn Hữu Trường, Hà Như Ý- Đại học Dầu khí Việt Nam. Email: truongnh@pvu.edu.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.05-03

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả ứng dụng phương pháp tối ưu bề mặt đáp ứng (RSM) và thiết kế thử nghiệm Box-Behnken để đánh giá ảnh hưởng của các thông số tới hiệu quả khai thác sau nứt vỉa cho đối tượng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ. Các thông số (chiều dài khe nứt, nồng độ hạt chèn, lưu lượng bơm, độ nhớt dung dịch nứt vỉa) ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế và được tối ưu ứng với yêu cầu giá trị hiện tại ròng (NPV) tối đa trong thời gian tính toán sản lượng dầu khai thác trong 3 năm. Kết quả phân tích độ nhạy cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như tác động của các thông số trên tới giá trị hiện tại ròng.

Từ khóa: Tối ưu bề mặt đáp ứng, thiết kế Box-Behnken, nứt vỉa thủy lực, Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ.

Applications of response surface methodology and box-behnken design to optimise fracture treatment design for lower Miocene reservoirs, Bach Ho field

Nguyen Huu Truong, Ha Nhu Y

Petrovietnam University

Email: truongnh@pvu.edu.vn

Summary

The paper presents the results of application of the response surface method and the Box-Behnken design of experiments to investigate the influence of hydraulic fracturing parameters on the economic performance after fracture treatment in the Lower Miocene reservoirs of Bach Ho field. The four parameters comprising viscosity of fracturing fluid, pump rate, proppant concentration, and fracture length are optimised by maximising net present value (NPV). The NPV is calculated based on the cumulative oil production at the post fractured and the based case under transient flow behaviour for a three-year period. From the results of the sensitivity analysis, it is possible to evaluate the main parameters that affect the net present value (NPV), as well as the interaction of the parameters to the NPV.

Key words: Response Surface Methodology, Box-Behnken design, hydraulic fracturing, Lower Miocene, Bach Ho field.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​