Phương pháp kiểm định kỹ thuật trên cơ sở phân tích rủi ro (RBI) cho bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí
Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Thành Hưng, Trần Nguyên Quý. Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR). Email: hungnt@pvmr.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.03-07

Tóm tắt

Phương pháp kiểm định kỹ thuật trên cơ sở phân tích rủi ro (Risk Based Inspection - RBI) là phương pháp kiểm định dựa trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá mức rủi ro của các thiết bị có thể gây ra, đặc biệt là thiết bị/hệ thống có mức rủi ro cao, giúp tối ưu hóa các nguồn lực trong việc xây dựng kế hoạch kiểm định và bảo dưỡng thiết bị. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của quốc tế (nền tảng là các tiêu chuẩn API, ASME) và thực tế áp dụng phương pháp RBI tại Việt Nam, Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã nghiên cứu, xây dựng phương pháp RBI áp dụng cho việc kiểm định bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí.

Từ khóa: Kiểm định kỹ thuật, phân tích rủi ro (RA), bình chịu áp lực, chế biến dầu khí, RBI.

Risk based inspection methodology (RBI) for pressure vessels of oil and gas processing facilities

Tran Nguyen Quy, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Thanh Thai.

Petrovietnam Maintenance and Repair Corporation (PVMR)

Email: hungnt@pvmr.vn

Summary

Risk based inspection methodology (RBI) has been applied in analysis and assessment of risks that equipment can cause, especially equipment/system with high level of risk, in order to optimise resources in the development of equipment inspection and maintenance plans. 

Based on the provisions of Vietnamese law, international regulations (with API and ASME standards as the foundation) and the actual application of RBI methodology in Vietnam, the Petrovietnam Maintenance and Repair Corporation (PVMR) has studied and established the risk based inspection methodology for pressure vessels of oil and gas processing facilities.

Key words: Technical inspection, risk analysis (RA), pressure vessel, oil and gas processing, RBI.

Xem chi tiết


 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​