Hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng
Nguyễn Văn Ngọ (1), Lê Văn Công (1),3, Đỗ Thành Trung (1), Nguyễn Quốc Dũng (2), Đào Quốc Tùy (3) 1. Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) 2. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” 3. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Email: conglv@pvchem.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.04-01

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu quá trình hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý acid vùng cận đáy giếng vỉa cát kết tại các mỏ Bạch Hổ và Rồng của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. Thành phần chính của hệ acid (hàm lượng HF và tỷ lệ HCl/HF) được cải thiện theo hướng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ được áp dụng cho đối tượng đá cát kết; tăng khả năng phòng ngừa kết tủa thứ cấp các sản phẩm không mong muốn từ Fe(III) và Al(III). Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất hướng tiếp tục hoàn thiện hệ acid và công nghệ triển khai phù hợp với giai đoạn cuối đời mỏ.

Keywords: Xử lý acid, vùng cận đáy giếng, chống kết tủa thứ cấp

Completing the chemical systems for near-wellbore acidising treatment of sandstone formations at Bach Ho and Rong fields

Nguyen Van Ngo. 1, Le Van Cong. 1,3, Do Thanh Trung. 1
Nguyen Quoc Dung. 2, Dao Quoc Tuy. 3
1. Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem)
2.Vietsovpetro
3.Hanoi University of Science and Technology

Email: conglv@pvchem.com.vn

Abstract

The paper describes the process of completing the chemical systems for acidising treatment near the wellbore for sandstone formations at Bach Ho and Rong fields of Vietsovpetro. The main components of the acid system (HF concentration and HCl/HF ratio) were improved to suit the modern technology widely applied in sandstone formations and enhance the ability to control secondary precipitation of undesirable products from Fe (III) and Al (III). On that basis, the authors also propose a number of further improvements for the acid system and relevant technology for the final stage of production.

Keywords: Acidising, near-wellbore, prevent secondary precipitation.

Xem chi tiếtBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​