Đánh giá khả năng sản xuất melamine từ nguồn nguyên liệu dịch urea của Nhà máy Đạm Cà Mau
Võ Thị Thương, Trần Vĩnh Lộc, Lê Dương Hải ; Nguyễn Thị Mai Lê, Phạm Thu Trang, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Mạnh Huấn, Nguyễn Ánh Thu Hằng, Huỳnh Minh Thuận; - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: thuongvt.pvpro@vpi.pvn.vn. - https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.04-04

Tóm tắt

Bài báo phân tích cơ hội đầu tư dự án sản xuất melamine từ nguồn urea của Nhà máy Đạm Cà Mau dựa trên các yếu tố nguyên liệu, thị trường, công nghệ và hiệu quả kinh tế. Việt Nam nhập khẩu melamine để đáp ứng nhu cầu trong nước được dự báo khoảng 40 nghìn tấn/ năm vào năm 2025 và sau đó tiếp tục tăng trưởng khoảng 5,5%/năm. Dự án đầu tư sản xuất melamine từ nguồn urea của Nhà máy Đạm Cà Mau với quy mô công suất 40 nghìn tấn/năm, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2027. Kết quả tính toán cho thấy, với tổng mức đầu tư (bao gồm thuế, lãi vay và vốn lưu động năm đầu) khoảng 6.308 tỷ đồng, dự án cho kết quả IRR khoảng 17,2% và NPV@10% là 1.884 tỷ đồng; tổng thời gian thu hồi vốn là 5 năm và 9 tháng. Do đó, melamine có thể coi là sản phẩm tiềm năng để xem xét đầu tư trong thời gian tới.

Keywords: Melamine, urea, đa dạng hóa sản phẩm, Nhà máy Đạm Cà Mau

Preliminary evaluation of possible melamine production using urea solution from Ca Mau Fertilizer Plant as a feedstock

Vo Thi Thuong, Tran Vinh Loc, Le Duong Hai , Nguyen Thi Mai Le, Pham Thu Trang, Nguyen Trung Duc, Nguyen Manh Huan, Nguyen Anh Thu Hang, Huynh Minh Thuan.

Vietnam Petroleum Institute

Email: thuongvt.pvpro@vpi.pvn.vn

Abstract

This paper analyses the possibility for melamine production from urea solution of Ca Mau Fertilizer Plant in terms of feedstock, market, technology and economic efficiency. Vietnam is currently importing melamine to meet its domestic demand, which is forecasted to be around 40 thousand tons per year by 2025 and continue to increase by about 5.5% per year. The melamine production project using urea solution from Ca Mau Fertilizer Plant as a feedstock with a capacity of 40 thousand tons per year is proposed to go into operation in 2027. The results show that with an estimated total investment cost of VND 6,308 billion, the project’s IRR will be around 17.2% and its NPV@10% will be VND 1,884 billion. The total payback period of the project will be 5 years and 9 months. This reveals that melamine can be considered a potential product for consideration of future investment.

Keywords: Melamine, urea feedstock, product diversification, Ca Mau Fertilizer Plant

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​