Các phương pháp quản lý danh mục đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và khuyến nghị áp dụng đối với tập đoàn dầu khí Việt Nam
Phan Thị Mỹ Hạnh - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: hanhptm@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.05-05

Tóm tắt

Quản lý danh mục đầu tư có vai trò quan trọng để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn. Bài báo giới thiệu tổng quan về phương pháp quản lý danh mục đầu tư được các tập đoàn kinh tế trên thế giới áp dụng, bao gồm các logic định hướng cho quyết định đầu tư và các công cụ sử dụng để phân tích danh mục đầu tư; từ đó đưa ra khuyến nghị áp dụng cho công tác quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Từ khóa: Quản lý danh mục đầu tư, ma trận McKinsey, ma trận Ashridge.

Corporate portfolio managment approaches and recommendations for Vietnam Oil and Gas Group

Phan Thi My Hanh-  Vietnam Petroleum Institute.

Email: hanhptm@vpi.pvn.vn

Summary

Corporate portfolio management plays an important role in ensuring the maintenance and development of production and business operations in the long term. The article gives an overview of corporate portfolio management approaches, including the logics that drive corporate strategic investment decisions and the tools to analyse the corporate portfolio commonly used by corporations around the world; from which recommendations are made for Petrovietnam’s corporate portfolio management.

Key words: Corporate portfolio management, McKinsey matrix, Ashridge matrix.

 

Xem chi tiếtBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​