Ứng dụng công nghệ “giỏ xi măng” ngăn cách nước nhằm cải thiện hiệu quả khai thác dầu tại đối tượng móng nứt nẻ mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi
Hồ Nam Chung, Phí Mạnh Tùng, Đặng Xuân Thủy, Đinh Đức Huy 1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tungpm.pt@vietsov.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-01

Tóm tắt

Các mỏ dầu lớn ở bể Cửu Long chủ yếu đang trong giai đoạn sụt giảm sản lượng với hệ số suy giảm lớn và độ ngập nước tăng nhanh. Các nghiên cứu cải thiện thu hồi (IOR) đang là hướng nghiên cứu chính tập trung nhằm cải thiện hiệu quả và tối ưu khai thác cho đối tượng móng nứt nẻ (đóng góp 1/3 sản lượng dầu đang khai thác trong nước).

Bài báo giới thiệu công nghệ ngăn cách nước bằng “giỏ xi măng” đã triển khai thành công tại mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi và có thể áp dụng cho các giếng khác có điều kiện địa chất/động thái tương tự nhằm cải thiện hiệu quả khai thác.

Từ khóa: Móng nứt nẻ, cải thiện thu hồi dầu, ngăn cách nước, giỏ xi măng, mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi.

Application of “cement basket” technology for repair-isolation work to improve oil recovery efficiency at fractured basement reservoir in Nam Rong-Doi Moi field

Ho Nam Chung, Phi Manh Tung, Dang Xuan Thuy, Dinh Duc Huy
1. Vietsovpetro
2. Vietnam Petroleum Institute
Email: tungpm.pt@vietsov.com.vn

Summary

Most major oil fields in Cuu Long basin are currently in the declining production phase with high declining rates and rapidly increasing water cut. IOR is, therefore, the main research topic for well productivity index and production optimisation of fractured basement reservoirs (which have been contributing 1/3 of the total oil production in Vietnam).

The paper presents the water isolation by “cement basket” technology which has been successfully deployed in Nam Rong - Doi Moi field and can be applicable to other wells having similar geological conditions/production performance characterisation to improve production efficiency.

Key words: Fractured basement, IOR, water isolation, cement basket, Nam Rong - Doi Moi field.


Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​