Chuyển đổi số trong công nghiệp dầu khí: Thực trạng và triển vọng tại Việt Nam
Nguyễn Hồng Minh- Viện Dầu khí Việt Nam. Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-01

Tóm tắt

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng. Như vậy, chuyển đổi số đòi hỏi nền tảng quản trị tiên tiến, chuyển đổi quản trị song song với chuyển đổi số.

Bài báo phân tích mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí của Deloitte (Deloitte’s Digital Operations Transformation); thực trạng chuyển đổi điều hành số và chuyển đổi số trong quan hệ với khách hàng; các khó khăn thách thức cơ bản trong quá trình chuyển đổi số và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển đổi số, dầu khí, mô hình chuyển đổi điều hành số DOT.

Digital transformation in the oil and gas industry: situation and prospects in Vietnam

Nguyen Hong Minh.

Vietnam Petroleum Institute.

Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn

Summary

Digital transformation is the integration of digital technologies into the operations of businesses and organisations to fundamentally change the way they operate and their business models and deliver new values to customers. Digital transformation, therefore, requires advanced management platform, and management transformation in parallel with digital transformation.

The article analyses the digital transformation model in E&P proposed by Deloitte (Deloitte's Digital Operations Transformation), the current status of digital management and digital transformation in customer relationships, and fundamental challenges in the digital transformation process; and proposes digital transformation solutions for Vietnam's oil and gas industry.

Key words: Digital transformation, oil and gas industry, Digital Operations Transformation.


Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​