Sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam
Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Thị Châu Giang, Huỳnh Minh Thuận. Viện Dầu khí Việt Nam. Email: luongnh.pvpro@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-04

Tóm tắt

Phát triển hydro từ các nguồn tái tạo là xu thế chung hiện nay. Hai hướng chủ đạo để sản xuất hydro tái tạo là điện phân nước và khí hóa sinh khối. Trong khi công nghệ khí hóa sinh khối đã được thương mại hóa hoàn toàn, công nghệ điện phân nước mới được thương mại hóa một phần. Trong lĩnh vực chế biến dầu khí, để đảm bảo phát triển bền vững và tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có, các nguồn tái tạo nói chung và hydro tái tạo nói riêng có thể được tích hợp vào các nhà máy lọc - hóa dầu trên cơ sở lợi thế và bối cảnh cụ thể của các nhà máy. Hydro tái tạo cho các Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Đạm Phú Mỹ có thể được đi từ quá trình điện phân nước biển và nước sông sử dụng năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời. Đối với Nhà máy Đạm Cà Mau, hydro tái tạo có thể được cung cấp thông qua quá trình khí hóa sinh khối.

Từ khóa: Hydro, chế biến dầu khí, tái tạo, điện phân nước, khí hóa sinh khối, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Hydrogen production from renewable resources for use in refineries and petrochemical plants in Vietnam

Nguyen Huu Luong, Nguyen Thi Chau Giang, Huynh Minh Thuan.

Vietnam Petroleum Institute.

Email: luongnh.pvpro@vpi.pvn.vn.

Summary

Renewable hydrogen is a trending development nowadays. The two main routes for its production are water electrolysis and biomass gasification. Biomass gasification is a fully commercialised technology while water electrolysis is still an unmatured technology. In the downstream sector, for their sustainable development and making full use of available infrastructure, renewable hydrogen can be introduced to refineries and petrochemical plants on the basis of their advantages and conditions.  For Dung Quat Refinery, Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex, and Phu My Fertilizer Plant, renewable hydrogen can be obtained by water electrolysis using wind  and/or solar energy. For Ca Mau Fertilizer Plant, biomass can be considered as the potential feedstock for hydrogen production using gasification technology.

Key words: Hydrogen, petroleum processing, renewable, water electrolysis, biomass gasification, Dung Quat Refinery, Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex, Ca Mau Fertilizer Plant, Phu My Fertilizer Plant.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​