Ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hương Chi. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: ducna@pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-03.

Tóm tắt

Ngành công nghiệp dầu khí đang trải qua cuộc khủng hoảng giá dầu lần thứ 3 trong vòng 12 năm. Hoàn toàn khác so với các cuộc khủng hoảng giá dầu trước đây, cuộc khủng hoảng “kép” năm 2020 diễn ra khi nguồn cung vượt quá nhu cầu và đại dịch Covid-19 bùng phát. Mức độ ảnh hưởng và thời điểm kết thúc của cuộc khủng hoảng này khó dự báo, tuy nhiên có thể thấy rằng ngay cả khi có thay đổi cơ bản, ngành công nghiệp dầu khí sẽ khó có thể quay lại thời kỳ phát triển mạnh mẽ như trước đây. Mặc dù đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn về giá, dầu thô vẫn đang là nhiên liệu hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp dầu khí cần phải có các bước chuyển đổi mạnh mẽ để điều hành hoạt động an toàn và có lợi nhuận trong điều kiện khó khăn nhất. Bài báo đánh giá lịch sử biến động giá dầu thô gần đây, phân tích ảnh hưởng của khủng hoảng giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để Tập đoàn phát triển bền vững.
Từ khóa: Giá dầu, khủng hoảng, Covid-19, thăm dò khai thác dầu khí.


Impacts of crude oil prices and covid-19 pandemic on petrovietnam’s production and business.

Nguyen Anh Duc, Nguyen Thi Thuy Tien, Nguyen Huong Chi.
Vietnam Oil and Gas Group.
Email: ducna@pvn.vn.

The oil and gas industry is experiencing the third oil price crisis within 12 years. The 2020 crisis is completely different from the previous oil price crises: supply exceeds demand, which has been simultaneously unfolding with the impact of the Covid-19 pandemic. Although the extent of the impact and the timing of this crisis are difficult to predict, it can be seen that even with a fundamental change, the oil and gas industry will hardly return to a period of vigorous development as before. Despite the massive oil price crisis, crude oil is still the world's leading fuel. The oil and gas industry needs to have strong transformations in order to ensure safe and profitable operations in the toughest conditions.

The article assesses the oil price crisis history, analyses the impacts of the crisis and the Covid-19 pandemic on the production and business of the Vietnam National Oil and Gas Group in 2020, and gives some suggestions for its sustainable development. 

Key words: Oil price, crisis, Covid-19 pandemic, petroleum exploration and production.


 
Xem chi tiếtBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​