Chuyển đổi số: Bản chất, thực tiễn và ứng dụng
Phạm Huy Giao. - Viện Dầu khí Việt Nam. / Đại học Dầu khí Việt Nam. Email: giaoph@vpi.pvn.vn/giaoph@pvu.edu.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.12-02

Tóm tắt.

Bài báo giới thiệu về chuyển đổi số, sự khác biệt và mối quan hệ của chuyển đổi số (digital transformation) với số hóa (digitisation) và công nghệ số/ứng dụng công nghệ số (digitalisation/digitalised application). Bài báo nhấn mạnh về chuyển đổi số trong công nghiệp dầu khí và dịch chuyển năng lượng với một vài gợi ý cho chuyển đổi số phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo tìm kiếm thăm dò dầu khí, các nguồn năng lượng mới ở Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU).

Từ khóa: Chuyển đổi số, số hóa, công nghệ số, chuyển dịch năng lượng.

Digital transformation: Nature, practice and application

Phạm Huy Giao.
1.Petrovietnam University
2. Vietnam Petroleum Institute
Email: giaoph@vpi.pvn.vn/giaoph@pvu.edu.vn.

Summary.

This article briefly introduces what digital transformation is and how to differentiate it from digitisation and digitalisation/digitalized applications as well as the relationship between them. An emphasis is placed on digital transformation in the petroleum industry and energy transition with some suggestions for research and education in the Vietnam Petroleum Institute (VPI) and the Petrovietnam University (PVU) in the field of exploration of oil and gas as well as new energy resources.

Key words: Digital transformation, digitisation, digital technology, energy transition.

Xem chi tiếtBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​