Phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn
Nguyễn Văn Sử (1), Mai Hoàng Đảm (1), Nguyễn Thị Thu Cúc (2) 1. Viện Dầu khí Việt Nam. 2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Email: sunv@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-02

Tóm tắt

Bài báo trình bày đặc điểm phức hệ hóa thạch khuê tảo (diatom, hay còn gọi là tảo silic) trong 25 mẫu trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn. Đặc trưng phức hệ hóa thạch khuê tảo phản ánh các mẫu trầm tích được thành tạo trong môi trường biển nông và ở vùng khí hậu nhiệt đới. Kết quả nghiên cứu đã phân chia phức hệ hóa thạch khuê tảo thành 3 vùng khác nhau do sự khác biệt về tổng lượng hóa thạch và thành phần loài. Kết quả thể hiện sự phù hợp của phức hệ hóa thạch với điều kiện sinh thái của các trầm tích ở khu vực nghiên cứu.
Từ khóa: Khuê tảo, trầm tích bề mặt, môi trường biển nông, khí hậu nhiệt đới, Đông Nam bể Nam Côn Sơn.

Marine diatom assemblages from surface sediments of southeastern part of Nam Con Son basin.

Nguyen Van Su (1), Mai Hoang Dam (1), Nguyen Thi Thu Cuc (2).

1. Vietnam Petroleum Institute.

2. Hanoi University of Science, VNU.

Email: sunv@vpi.pvn.vn

Summary

The paper presents the characteristics of diatom assemblages taken from 25 samples of surface sediments in the southeastern part of Nam Con Son basin. The characteristics of diatom assemblages indicate a neritic condition and tropical climate. Three diatom assemblages were distinguished due to the significant differences in the total abundance and species composition.  The result shows a clear suitability between the distribution of diatoms and the ecology of the samples in the study area.

Key words: Diatoms, surface sediments, neritic condition, tropical climate, southeastern part of Nam Con Son basin.

Xem chi tiết
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​