So sánh các cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường mỏ khoáng sản
Lê Thị Huyền - Đại học Dầu khí Việt Nam. Email: huyenlt@pvu.edu.vn. DOI: https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-05

Tóm tắt

Luật Dầu khí (2018) quy định trong quá trình tiến hành hoạt động dầu khí, sau khi kết thúc từng công đoạn hoặc từng giai đoạn hoặc kết thúc hợp đồng dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí không còn sử dụng và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật [1].
Bài báo so sánh 4 cơ chế đảm bảo tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường, gồm: trái phiếu bảo đảm; trái phiếu bảo đảm bằng tiền mặt; dự phòng thu dọn và hủy mỏ; tài khoản hủy mỏ cho 1 hợp đồng dầu khí cụ thể. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất cơ chế đảm bảo tài chính cho hoạt động thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu/công ty mỏ mà không giảm thu hút đầu tư.

Từ khóa: Cơ chế đảm bảo tài chính, thu dọn mỏ, phục hồi môi trường.

Comparative analysis of financial assurance instruments for offshore oil and gas decommissioning and mine restoration.

Le Thi Huyen
PetroVietnam University
Email: huyenlt@pvu.edu.vn

The Petroleum  Law  (2018)  stipulates  that  in  the  process  of  conducting  oil  and  gas  activities,  after  completing  each  stage  or  phase or  terminating  the  oil  and  gas  contract,  organisations  and  individuals  conducting  oil  and  gas  activities  must  decommission  fixed  works, 

equipment and facilities no longer in use and restore the environment in accordance with the law [1].

This paper compares 4 different bonding mechanisms for offshore oil and gas decommissioning  and  mine  restoration,  namely  surety bonds,  cash  collateral  bonds,  decommissioning  and  abandonment  provisions,  and  lease-specific  abandonment  accounts.  On that  basis, the  author  recommends  financial  assurance  mechanisms  for  oil  and  gas  decommissioning  and  restoration  offshore Vietnam to ensure the compliance of operators without discouraging potential investments. 

Key words: Financial assurance mechanism, restoration, decommissioning.

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​