Phương pháp thu nổ địa chấn 2D và xử lý số liệu sơ bộ trên tàu
Lê Hồng Lam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: lamlh@pvn.vn. DOI: https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.11-06

Tóm tắt

Trong công tác tìm kiếm thăm dò nói chung và tìm kiếm thăm dò dầu khí nói riêng, thăm dò địa chấn là phương pháp hàng đầu để cung cấp bức tranh địa chất của khu vực, bên cạnh các phương pháp thăm dò điện, từ, trọng lực… Bằng việc phát sóng đàn hồi vào môi trường và bố trí thu sóng phản xạ từ các ranh giới địa chấn ở các tầng trầm tích nằm dưới lòng đất, từ đó xác lập cấu trúc địa chất của vùng và xác định được các đối tượng quan tâm như tầng chứa dầu khí, đứt gãy… Phương pháp thăm dò địa chấn đã phát triển vượt bậc, từ thăm dò địa chấn 2D thu số liệu bằng băng giấy cho tới các phương pháp hiện đại như thăm dò 3D độ phân giải cao (broadband seismic) tới địa chấn 4D, 4C, thăm dò địa chấn đa thành phần bao gồm sóng dọc, sóng ngang…

Bài báo giới thiệu khái quát về phương pháp thăm dò địa chấn 2D trên biển. Từ việc thiết kế mạng lưới đến bố trí các thiết bị cần thiết trong quá trình thu nổ như súng hơi, cáp thu và các phương pháp xử lý cơ bản như lọc tần số, cộng điểm sâu chung, xử lý vận tốc được thực hiện trên tàu địa chấn trước khi đưa về trung tâm xử lý để giúp đánh giá chất lượng tài liệu địa chấn khi xử lý và minh giải số liệu.

Từ khóa: Địa chấn 2D, xử lý và minh giải số liệu.

2D seismic acquisition and onboard pre-processing method.

Le Hong Lam

Vietnam Oil and Gas Group

Email: lamlh@pvn.vn

Summary

In the exploration of the Earth’s resources in general or in the particular petroleum exploration, seismic exploration is the most effective method to provide a picture of the regional geology, followed by other techniques such as Resistivity, Gravity and Magnetic methods. By using sources to produce seismic wave propagation into the surface of the Earth and arranging receivers to receive the reflection signals from the reflectors of bedding surfaces underneath, the seismic exploration technique could help to define the structural geology of the region and identify major objectives such as petroleum reservoirs or faults, etc. The seismic exploration technique has developed significantly, from the early days with 2D seismic analysis on papers to the high-end methods like 3D broadseis, 4D and 4C (multi-component seismic exploration including P-wave and S-wave).

This paper gives a brief introduction of the 2D marine seismic exploration technique.  The process starts from designing a 2D seismic acquisition survey to arranging necessary equipment for the acquisition process such as air guns and cables, and fundamental seismic processing methods such as frequency filtering, common midpoint, and velocity analysis which are performed on the seismic vessel before transferring to the processing centre, which helps the geo-engineers to evaluate the seismic data quality in seismic processing and seismic data analysis. 

Key words: 2D seismic, data processing and analysis.


Xem chi tiết
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​