Thực tiễn triển khai nền tảng số hóa tập trung tại mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh
Trần Ngọc Trung, Trần Vũ Tùng, Hoàng Kỳ Sơn, Ngô Hữu Hải, Đào Quang Khoa. Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. Email: trungtn@biendongpoc.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-06

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu mô hình chuyển đổi số của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC), đơn vị tiên phong trong việc xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số. Trong đó ưu tiên trình bày cách thức tạo lập và khai thác nguồn tài nguyên số hóa, cụ thể là xây dựng “Nền tảng số hóa tập trung - Digital Centralised Platform (DCP)” thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực, tập trung và áp dụng khoa học dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh (Lô 05-2 và 05-3).

Trong xu thế hiện nay, chương trình chuyển đổi số là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất cho doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển khoa học dữ liệu (data science) và phân tích nâng cao (advanced analytics). Trong quá trình triển khai tại Bien Dong POC, mô hình chuyển đổi số cũng như phương pháp đo lường hiệu quả của các dự án lớn trên thế giới được tham khảo. Nhóm tác giả cũng đề xuất khuyến nghị thu được qua quá trình chuyển đổi số tại Bien Dong POC mà các công ty điều hành dầu khí khác tại Việt Nam có thể tham khảo.

Từ khóa: Chuyển đổi số, quản trị mỏ dầu khí thông minh, Hải Thạch - Mộc Tinh.

Implementation of a digital transformation platform at Hai Thach - Moc Tinh fields

Tran Ngoc Trung, Tran Vu Tung, Hoang Ky Son, Ngo Huu Hai, Dao Quang Khoa.
Bien Dong Petroleum Operation Company (Bien Dong POC)
Email: trungtn@biendongpoc.vn

Summary

The paper introduces the digital transformation model of Bien Dong Petroleum Operating Company (Bien Dong POC), a pioneer in building vision, goals, and digital transformation strategy. The topic focuses on creating and exploiting digital resources, explicitly building a "Digital Centralised Platform (DCP)" through collecting and standardising data in real-time, centralising and applying data science to improve the efficiency of management and exploitation of Hai Thach - Moc Tinh gas-condensate fields, Blocks 05-2 and 05-3.

A digital transformation programme is the first and most crucial step for every business in the current trend, creating a premise for developing data science and advanced analytics. During the implementation process at Bien Dong POC, the digital transformation models and the methods of measuring efficiency of major projects in the world have been consulted. The authors also make recommendations based on lessons learnt from Bien Dong POC's digital transformation process that other petroleum operating companies in Vietnam can use for reference.

Key words: Digital transformation, smart oil field management, Hai Thach - Moc Tinh.

 

 

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​