Nghiên cứu, hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý nhiễm bẩn vô cơ vùng cận đáy giếng trong vỉa cát kết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu
Lê Văn Công, , Phạm Ngọc Sơn, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Quốc Dũng.- .Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem); Đại học Bách khoa Hà Nội; Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. Email: conglv@pvchem.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.01-03

Tóm tắt

Công nghệ sử dụng hóa phẩm để xử lý vùng cận đáy giếng giúp loại bỏ nhiễm bẩn vô cơ là giải pháp hữu hiệu để phục hồi năng suất giếng, nâng cao hiệu quả khai thác. Tuy nhiên vào giai đoạn khai thác cuối của mỏ, xuất hiện sự suy giảm áp suất vỉa, gia tăng hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác và biến đổi tính chất dầu thô... nên các hệ hóa phẩm cần được nghiên cứu, hoàn thiện.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý vùng cận đáy cho đối tượng cát kết tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng với mục đích tối ưu thành phần các acid trong hệ hóa phẩm, nghiên cứu bổ sung phụ gia để nâng cao hiệu quả phòng ngừa kết tủa thứ cấp và phụ gia để cải thiện tính tương hợp của hệ hóa phẩm với lưu thể vỉa.
Từ khóa: Xử lý acid, vùng cận đáy giếng, cát kết, nhiễm bẩn vô cơ, nâng cao hiệu quả khai thác dầu.

Research to complete the chemical system for treating inorganic damage in near-wellbore sandstone formation to improve oil production

Le Van Cong 1,  2, Pham Ngoc Son 1, Do Thanh Trung 1, Nguyen Van Ngo1, Nguyen Quoc Dung 3
1. Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem)
2. Hanoi University of Science and Technology
3. Vietsovpetro
Email: conglv@pvchem.com.vn

Summary

Using chemical systems for near-wellbore treatment to eliminate inorganic damage is an effective solution to restore oil and gas productivity and improve the efficiency of production. However, in the final stage of the fields, due to reservoir pressure decline, increased water content in oil produced and the changing properties of crude oil, the chemical systems need to be investigated and improved accordingly.  The paper presents the results of a research on completing the chemical systems for near-wellbore treatment in sandstone formation of Bach Ho and Rong fields by optimising the composition of acids in the chemical systems, adding additives to inhibit secondary precipitation and improve the compatibility with formation fluids.

Key words: Acidising treatment, near-wellbore, sandstone, inorganic damage, improve oil production.

Xem chi tiếtBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​