Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2015 trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ngày 16/01/2015, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn phát động Phong trào thi đua năm 2015 trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu phát động Phong trào thi đua năm 2015

Trong bài phát biểu phát động Phong trào thi đua năm 2015, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh nêu rõ năm 2015 có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của đất nước và Tập đoàn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần IX, Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và nhiều ngày lễ lớn khác. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cũng nhấn mạnh ý nghĩa về việc thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2015 có vai trò đặc biệt quyết định cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011- 2015, góp phần quan trọng việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Đạt được điều đó, Tập đoàn sẽ  cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, là cơ sở tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020.

Trên cơ sở phương châm “Quyết liệt hành động” đã được thống nhất cao trong tập thể Lãnh đạo Tập đoàn và chủ đề hoạt động thi đua yêu nước năm 2015 là Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động Dầu khí trong toàn Ngành tập trung triển khai bảy nội dung thi đua quan trọng. Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng yêu cầu Các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Tập đoàn trên cơ sở các nội dung thi đua yêu nước này và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua cụ thể của đơn vị mình.

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi phát động Phong trào thi đua năm 2015

Thay mặt toàn thể người lao động ngành Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hồ Công Kỳ,  Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi phát động Phong trào thi đua năm 2015 trong toàn Tập đoàn của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn cùng nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, lao động sáng tạo để , hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Với bốn nội dung hưởng ứng phong trào thi đua trong năm 2015 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung hoàn thành tốt, đồng chí Hồ Công Kỳ tin tưởng với truyền thống của những người đi tìm lửa anh hùng, bằng sự tâm huyết và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự ủng hộ của các địa phương và nhân dân cả nước, ngành Dầu khí sẽ vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo.

Quang Hùng - Mạnh Chung


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​