Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành 02 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoa XIII
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Chương trình hành động số 21-Ctr/ĐUK, ngày 16/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUK, ngày 18/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Phòng Tư tưởng và văn hoá doanh nghiệp xin đăng tải nội dung Chương trình hành động số 21-Ctr/ĐUKChương trình hành động số 22-Ctr/ĐUK để các đồng chí biết, triển khai thực hiện.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​